Je Jihad ni suala la vita tu? Unaweza kutueleza kuhusu Jihad katika mwangaza wa aya za Quran na Hadith?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Baadhi ya waandishi wa Kimagharibi kwa makusudi wanaijadili dhana ya Jihad kuwa ni kama vile suala la vita, na kuzipuuza maana nyengine.  Wakati ambapo, jihad ina maana ya ufahamu zaidi, inakubali kila aina ya mapambano kwa ajili ya Allah. Ambapo, aya za Quran, Hadith, na matendo ya Mtume Muhammad katika maudhui hii yanapewa mazingatio, ni wazi kabisa kuwa Jihad haimaanishi vita tu.

Mifano kutoka katika Hadith:

Bibi Aisha aliuliza, Ewe Mjumbe wa Allah, tunaiona Jihad kuwa ni amali bora zaidi, je tusijiunge nayo? Akajibu, Lakini, Jihad bora zaidi ni hajj timilifu (kuhiji mjini Makkah). (Sahih Al-Bukhari Jihad, 2784)

Katika hadith nyengine, inaelezwa kuwa, Kweli, maneno ya kweli na haki ni Jihad kubwa kabisa hususani inaposemwa mbele ya mtawala dhalimu. (Tirmidhi's Kitabu'l-Fitan) Hadithi nyengine ya aina yake ilisimuliwa na Abdullah bin Amr, Mtu mmoja alikuja kwa Mtume kumuomba ruhusa aende Jihad. Mtume aliuliza, “Je wazazi wako wako hai?” Akajibu ndio kwa kutilia mkazo. Mtume akasema, “Pambana na nafs yako (uovu wako) ili uwatimizie haki zao” (Sahih Al-Bukhari Jihad, Juzuu ya 4, Kitabu 52, Nambari 248)

Inasimuliwa kwenye mamlaka ya Tariq b. Shihab: Alikuwa ni Marwan aliyeanzisha (tendo la) kutoa hotuba kabla ya sala ya sikukuu ya ‘Id. Mtu mmoja akasimama na kusema: Sala inapasa iitangulie hotuba. Marwan akasema, Hili (tendo) limeshatendeka. Huku haya yakitokea Abu Sa’id akasema: Mtu huyu ameshatimiza (wajibu wake) alionao. Nimemsikia Mjumbe wa Allah akisema: Yeyote atakayeona uovu basi anapaswa ausawazishe kwa mkono wake; na kama hawezi hivyo, basi anapaswa ausawazishe kwa ulimi wake, na kama hakuweza hivyo, basi (hata) kwa kuchukia kwa moyo wake, na hii ni imani finyu kabisa. Sahih Muslim Imani, Kitabu 001, Nambari 0079-80)

Hadithi hizi zinapotegemewa, itaonekanwa kwamba Jihad ina maana pana, inayojumuisha aina zote za bidii kwa ajili ya Allah.

Jihada maana yake ni kujibiidisha au kupambana kwa Kiarabu, linatokana na mzizi Jahd.

Jihad, kwa maana pana zaidi, ni kujibidiisha kupitia njia ya Allah, kutimiza wajibu wa uja kwa Allah, kupambana na vyote viwili uovu wa nafsi na Shetani, kuishi na kuakisi roho ya mfumo wa maisha ya Kiisilamu kwa kufuata kigezo cha Mtume Muhammad, kuwalingania watu kuja katika Dini, kuutangaza Ujumbe wa Kiungu kwa watu, kuulinda Uisilamu na Waisilamu dhidi ya uadui wowote unaoweza kutokea na kupigana kwa ajili ya hayo ikilazimika. Katika muktadha huu, Jihad ina sura mbili: Kiroho na Kiyakinifu.

Namna ya Kiroho inahitaji imani kamili na kujisalimisha, unyoofu na usafi, kujitolea nafsi na juhudi kubwa katika dini. (Al-Baqarah Surah, 2:285, 286) Kwa namna hii, inawaandaaa waumini kuwa na imani thabiti na elimu ya kisayansi, ili kuwa makini na wenye kuona mbali, na kuidumisha dini kwa unyoofu wa hali ya juu kuwa ndio kigezo. (Az-Zumar Surah, 2-3) Namna ya Uyakinifu kwa upande mwengine, inachambua umuhimu wa kujiendeleza kiuchumi, kiteknolojia, kitamaduni dhidi ya uchochezi wa maadui unaoweza kutokea.

Dhana ya Jihad katika Uisilamu inarejea katika kipengele kikubwa cha wajibu na majukumu, ambayo yamebainishwa na aya za Quran na Hadithi.

1- Kujaribu kuidumisha Dini kwa ajili ya Allah kwa unyoofu

2- Kusambaza ukweli juu ya kila kitu.

3- Kujitahidi kuwalingania wengine kuja katika Uisilamu, kuwafundisha wasiouju.

4- Kuamrisha mema na kukataza maovu.

5- Kujitahidi kuvumilia matatizo yanayohusu kuwalingania watu kuja kwa Allah na matusi ya watu.

6- Kutangaza elimu ya Ujumbe wa Kiungu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya kirafiki zaidi.

7- Kujibidiisha vilivyo ili kuwa juu katika sayansi na teknolojia.

8- Kujiendeleza kiyakinifu ili kushinda katika vita vya kiuchumi na utamaduni.

9- Kuongoza dola kwa busara ya kutoruhusu walanguzi

10- Kujitahidi dhidi ya maadui kwa kutokuwa adui yao kisiasa, kiuchumi, na kijeshi.

11- Kuchukua hatua za tahadhari dhidi ya uhaini wowote unaoweza kujitokeza na mavamizi ya maadui.

12- Pindi vita vikiwa haviepukiki, haifai kuwakimbia maadui, bali kupigana nao, na kumwamini Allah.

Uongo na tathmini za haraka-haraka juu ya Jihad kama vile ni suala la vita tu ni ukosefu, upungufu na sio sahihi kwa mujibu wa mafundisho ya Quran na Sunnah.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 401 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA