Je, utazielezea nguzo za Imani kwa ufupi?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Imani ina nguzo sita: Ambazo ni Imani juu ya Allah, Akhera, malaika, vitabu, Mitume, na kadari. Mtu anapaswa kuamini nguzo zote hizo sita ili awe muumini. Asiyeamini moja kati ya nguzo hizo hawezi kuwa muumini. Kwa sababu nguzo za Imani zimeungana.

1. Imani juu ya Allah:

Nguzo ya kwanza ya Imani ni Imani juu ya kuwepo na umoja wa Allah. Muislamu, kwanza, huamini kuwa Allah yupo na ni mmoja; ulimwengu huu ni kazi yake. Hana washirika wala kifani katika dhati, sifa wala matendo. Sifa zake hazifanani na sifa za viumbe.   

Viumbe vyote vinaonesha yote mawili kuwepo na umoja wa Allah.

Allah pekee ndiye wa tangu na wa milele, yupo huru na wakati pamoja na sehemu, yupo huru na mabadiliko, mahitaji, udhaifu na makosa.

Sifa za Allah zimekusanya kila kitu. Kila kitu kipo chini ya utashi wake. Ana majina mazuri kama ar-Rahman (mwingi wa rehema), ar-Rahim (Mwenye kurehmu), al-Ghafur (Mwenye kusamehe) na majina ya utukufu kama al-Qahhar (Mshindi), al-Jabbar (Jabari), al-Muntaqim (mwenye kulipa kisasi). Huwapa rehema wanaomwamini, na huwaghadhibikia wasiomwamini na kuasi.

Mtu anaweza kumwabudu Allah pekee. Neema za duniani na za ulimwengu mwingine zinaweza kupatikana kwa kutii maamrisho yake na makatazo yake. Hii ni sharia ya kiungu; haiwezi kubadilika.

Akili ya mwanaadamu haiwezi kufahamu dhati ya Allah, asili na ukweli. Kwakuwa akili ni kitu ambacho kiliumbwa baadaye na ina mpaka. Dhati na sifa za Allah mtukufu hazina mpaka. Ni dhahiri kuwa kilicho na mpaka hakiwezi kukizungukia kisicho na mpaka. Maana yake ni kuwa, Allah yupo tofauti na kitu chochote ambacho mtu anaweza kukifikiria.  

Allah hana washirika katika dhati yake na wala katika matendo yake. Yeye ndiye muumbaji pekee, mmiliki na mtawala wa ulimwengu wa kuwepo. Ni Allah ndiye aumbaye vyote viwili sababu na athari; Anaumba vyote viwili mti na tunda.

Shukrani, ibada na sifa njema ni zake pekee. Waumini humuabudu Allah pekee na kuomba msaada wake tu:

“Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada” (al-Fatiha, 1/5)

Wanapofanya dhambi, hutubu moja kwa moja kwa Allah. Kwakuwa, hakuna ila Allah awezaye kusamehe dhambi ambayo mwanaadamu anaifanya dhidi ya Allah.

2. Imani juu ya Malaika:

Nguzo nyingine ya Imani ni Imani juu ya malaika. Kila muislamu anaamini kuwa Allah ana viumbe wazuri ambao ni malaika. Wanamtukuza Allah na hutekeleza majukumu mengine ambayo Allah amewapa. Viumbe hawa wasiyomuasi Allah, hawakuumbwa kwa kujaribiwa kama ilivyo kwa wanadamu. Asili yao ni safi; hawana hatia na daraja zao hazibadiliki.

Allah mtukufu ambaye huumba maelfu ya hisia kama akili, kumbukumbu, kujenga picha, upendo, hofu na udadisi hutimiza majukumu, hakuuacha ulimwengu huu mtupu bali ameujaza kwa kuwaweka malaika ndani yake.

3. Imani juu ya vitabu

Nguzo nyingine ya Imani ni Imani juu ya vitabu vya mbinguni. Hata kama mtu anajua kuwepo na umoja wa Allah kupitia akili yake, hawezi kufahamu maamrisho yake na makatazo yake ni yepi, namna gani atatimiza majukumu yake ya ibada, kwa ufupi kitu gani Allah ataridhika nacho. Kwa hivyo, Allah ametuma vitabu vya mbinguni. Vitabu mia moja kati ya vitabu vya mbinguni vililetwa katika muundo wa kurasa na vinne kati yao katika muundo wa vitabu. Vitabu hivi vinne ni Taurati (Agano la kale), Zaburi, Injili (Agano jipya) na Qur’an kwa mpangilio wa kihistoria.  

Muislamu analazimika kuviamini vyote. Hata hivyo, Qur’an ilivyoteremshwa, vitabu vingine vya mbinguni vimekoma kuwa na athari. Qur’an hadi kufikia leo haijapata mabadiliko ya aina yoyote hata herufi moja. Na kama hivi, Allah amebainisha sharia yake kama ifuatavyo:  “Hakika Sisi ndio tulio teremsha Ukumbusho huu, na hakika Sisi ndio tutakaoulinda.” (al-Hijr, 15/9)

4. Imani juu ya Mitume:

Nguzo nyingine ya Imani ni Imani juu ya mitume. Ni sharia ya kiungu kwamba Allah huwaonya watu kupitia mitume ambao ni wanaadamu.

Utume ni hitajio kubwa na ni neema kubwa kwa ubinaadamu. Allah amewaonesha watu njia za uongofu kupitia walimu hawa na viongozi hawa.

Jukumu la mitume ni kufikisha maamrisho wanayoyapokea kutoka kwa Allah kupitia wahyi na msukumo kwa watu na kuwaonesha njia za furaha duniani na akhera. Mitume hawa wana vipengele viwili. Moja wapo ni utumishi (ibada) na nyingine ni utume (Utume wa kiungu). Kwa upande wa utumwa, wanatii maamrisho ya Allah na makatazo kikamilifu; huwa mfano kwa watu kuhusu jambo hilo. Kwa upande wa utume, hufikisha ukweli kwa watu.

Mitume ni watumishi na viumbe vya Allah. Muislamu anapaswa awaamini wote. Kama atakanusha utume wa yeyote kati yao, basi anatoka katika Uislamu. Kwa mfano mtu asiyemwamini Hazrat Musa (Moses) au Hazrat Issa (Jesus) hawezi kuwa muumini. Imeelezwa kwa uhakika kabisa katika Qur’an kuwa wao ni mitume. Kuwaamini wao ni ulazima wa kuamini juu ya vitabu na mitume.

Mtume wa kwanza ni Hazrat Adam na wa mwisho ni Hazrat Muhammad. Taasisi ya utume imemalizikia kwa Hazrat Muhammad (s.a.w). Kwa hivyo, Hazrat Muhammad (s.a.w) anaitwa “Khatam al-Anbiya (Muhuri wa manabii)”.

Kama ilivyoelezwa katika aya ifuatayo, Hazrat Muhammad (s.a.w) alitumwa kama mtume kwa wanaadamu wote na sio kwa taifa maalumu: “Na hatukukutuma ila kwa watu wote, uwe mbashiri, na mwonyaji. Lakini watu wengi hawajui.” (Saba, 34/28)

Kama ilivyoelezwa katika aya ifuatayo, amekuwa daima ni neema na rehema kwa viumbe wote: “Nasi hatukukutuma ila uwe ni Rehema kwa walimwengu wote.” (al-Anbiya, 21/107)

5. Imani juu ya Akhera

Moja kati ya nguzo muhimu za Imani ni Imani juu ya ufufuo baada ya kifo na maisha katika ulimwengu wa baadaye. Allah mtukufu ambaye amewapa watu neema za kimaada na za kiroho katika maisha haya ya duniani, atawatunuku watumwa wake vipenzi, ambao wamefaulu majaribio ya duniani, neema zote mbili za kimaada na za kiroho peponi.

Allah ambaye hufufua mimea yote na wanyama ambao hufa katika majira ya kupukutika majira ya machipuko, bila ya shaka, atawafufua watu wanaokufa akhera. Jambo hili ni lazima kwa rehema na uadilifu wake.

6. Imani juu ya kadari:

Moja kati ya nguzo za Imani ni Imani juu ya kadari. Kadari ina sehemu mbili: Sehemu ya kwanza ni kuwa kila kiumbe, “dhati yake, muundo, na sifa” vimekadiriwa katika elimu ya Allah na akaumbwa kwa mujibu wake. Sehemu hii sio ya majaribio.

Sehemu ya pili inahusiana na sehemu ya utashi wa mwanaadamu. Allah huumba chochote akitakacho mtu na anafanya kwa utashi wake chochote kiwe kizuri au kibaya. Mtu huhusishwa na hii sehemu ya pili. Pepo na moto ni matunda ya haki ya kuchagua aliyopewa mtu.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 366 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA