Kwa nini Mtume Muhammad (s.a.w.) alioa wake wengi?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Hebu tuangazie suala hili kwa mtazamo wa haiba yake safi kabisa. Kwanza kabisa, lazima ieleweke kwamba Mtume (s.a.w.), ambae ni kilele cha juu cha maadili, hakuoa mpaka alipofikia umri wa miaka 25. Kulingana na mazingira ya nchi yenye joto kali na kuwa aliishi kwa kujizuia, ambao ni ukweli uliokubalika tangu alipokuwa akiishi, kwa miaka mingi, itaonekana kuwa amejizuia, utashi madhubuti na udhibiti imara wa nafsi yake. Kama angefanya chembe ya kosa katika suala hili, maadui zake siku za nyuma na leo wangekuwa wameshalitangaza duniani. Hata hivyo, maadui zake wote katika nyakati zilizopita na leo hawathubutu kusema jambo kama hilo licha ya kumsifu kwa mambo tele yasiyowezekana kwake.

Mtume (s.a.w.) alioa kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka ishirini-na-tano. Ndoa hii ilikuwa kati yake na mwanamke aliyekuwa na hadhi ya juu sana na wa kipekee mbele ya Allah na Mjumbe Wake bali alishaolewa mara mbili hapo kabla. Ndoa hiyo ya furaha ilidumu kwa miaka ishirini-na-tatu na kumalizikia mwaka wa nane wa utume kama pazia lililoanguka chini, likiacha machungu ya muda mrefu nyuma yake. Mtume (s.a.w.) akaachwa mkiwa tena kama alivyokuwa hadi miaka 25. Baada ya miaka-23 ya maisha ya furaha, Mtume alikuwa mzazi pekee wa watoto wao kwa miaka mine au mitano; alikuwa na umri wa miaka khamisini-na-tatu.

Alipoanza kuoa mwanamke mwingine, alishafikisha miaka 55, huku kukisalia shauku na hamu ndogo ya kuoa. Jambo lisilokubaliwa na dhamiri, akili na moyo kuizingatia ndoa baada ya umri wa miaka hamsini-na-tano katika nchi yenye ashiki kuwa ni jambo linalohusiana na matamanio na ashiki.

Suala jingine linalokuja akilini hapa ni mandhari ya utume wa Mjumbe ililazimu kuoa wake wengi.

A) Awali ya yote, ieleweke kwamba wanaozungumza namna hiyo labda ni wale wasiokubali kanuni zozote na dini au ni wale wajumbe wa dini nyingine zilizoegemea vitabu tofauti. Zama za kale hazina haki kwa vyovyote vile kutoa shutuma kwa kitu kama hiki kwa sababu wao wenyewe wamejihusisha katika mahusiano ya mpito na wapenzi kadhaa wa kadhaa wa kingono bila ya kutii sheria yoyote au kanuni; hata walikuwa na mahusiano ya kujamiaana na maharimu zao; shambulizi la baadaye pia sio la haki, ovu na la kimsukumo; ni jambo lenye kusikitisha kwao. Kuna mitume wengi watukufu waliokubaliwa na vitabu walivyo navyo na mikusanyiko inayofuata vitabu hivyo ambao wameoa zaidi ya mwanamke mmoja na wakaoa sana.

Mathalani, Mtume Suleiman na Daud wakitazamwa, itaonekana kwamba wenye kufuata dini hizo hawatendi haki wanapopinga mfumo wa wake wengi. Mtume Muhammad (s.a.w.) hakuanzisha mfumo wa wake wengi; isitoshe, mfumo wa wake wengi sio kinyume cha utume wenyewe. Zaidi ya hayo, kama itakavyoonekana baadaye, mfumo wa wake wengi ulikuwa na manufaa kuliko watu wanavyofikiria kwa upande wa wajibu wa utume.

Kwa namna fulani, mfumo wa wake wengi ni muhimu hasusani kwa mitume walioleta amri za dini mpya na shariah kwa sababu kuna masuala mengi ya dini yanayohitaji ufaragha wa familia; masuala hayo yanaweza tu kufundishwa kikamilifu na mke wa mtume. Kwa hivyo, kunahitajika walimu wanawake watakaochambua vipengele hivyo vya dini kwa uwazi bila ya kutumia vidokezo au vijembe – namna hiyo ya masimulizi inaleta ugumu kufahamika na kuyatekeleza masuala hayo kwa vitendo.

Wake wema na wanaojizuia wa nyumba ya Mtume ndio wenye jukumu la kuwaongoza na kuwafikishia wanawake; kwa hivyo, wao ni lazima kwa Mtume, utume na dunia ya kinamama.

B) Kipengele kingine inayohusiana na wake wa Mtume (s.a.w.)

1) Kwa kuwa miongoni mwa wakeze walikuwepo vijana, wa makamo, na kinamama wakongwe, hukumu za kidini zilizohusiana na utofauti wa umri wao na uzoefu zikaasisiwa. Wakafundishwa na kutekeleza kwa vitendo kwanza ndani ya nyumba ya Mtume, shukurani kwa kinamama hao waliojizuia.  

2) Kwa kuwa kila mke alitoka katika ukoo au kabila tofauti, mafungamano ya kijamaa yakaasisiwa kati ya makabila hayo na baadaye kati ya Mtume na makabila hayo, yaliyowezesha kuwepo upendo wa kina na undugu katika jumiua nzima. Kila ukoo na kabila lilimzingatia kuwa ni mmoja ya wanafamilia yao na walihisi manufaa makuwa kwake kwa pande zote mbili kidini na kindugu.

3) Kila mke aliyemuoa kutoka kabila tofauti,  kumethibitisha manufaa makubwa na kuuhudumia Uisilamu katika vipindi vyote viwili maishani mwake Mtume na baadaye; walifikisha sunnah thabiti na za dhahiri na hukumu za dini kwa watu wao wa karibu na wa mbali. Kwa nanma hii, koo zao, wanawake na wanaume, zilijifunza Quran, tafsir (tafsiri ya Quran) na hadithi kutoka kwao; na waliweza kufahamu roho ya dini.

4) Kupitia ndoa hizi, Mtume aliasisi mafungamano ya kindugu takribani Uarabuni kote, ambazo ziliwapa uhuru wa kuhama na kukubalika kama ni mmoja ya kila familia. Shukurani kwa mahusiano haya ya karibu, kila mmoja aliweza kumwendea yeye binafsi na kujifunza amri za dini moja kwa moja kutoka kwake. Makabila pia kwa ujumla wao kutokana na ujirani wao kwake: yalijiona kuwa yalibahatika na yakajifaharisha kwa mahusiano hayo.

Bani Makhzum kupitia kwa Umm Salama, ukoo wa Umayya kupitia kwa Umm Habiba na ukoo wa Hashim kupitia kwa Zaynab bint Jahsh walijiona kuwa wako karibu na Mtume na kujiona kuwa ni wenye bahati.

C) Tuliyoyataja hivi punde ni ya ujumla na yanaweza kuwa ni kweli kwa mitume wote katika hali kadhaa. Sasa tutashughulikia kimahususi manufaa ya kila mke wa Mtume Muhammad mmoja baada ya mwingine:

Hapa tutaona kuwa sababu na mantiki ya mtu kutii kikamilifu mbele ya maisha yaliyobarikiwa ya Mtume (s.a.w.), aliyeungwa mkono na ufunuo; kwa maneno mengine, fikra za mtu zinalazimika kunyenyekea mbele ya kipaji hiki, ambacho kipo chini ya kivuli cha ufunuo.

1) Hadhrat Khadija (Allah amridhie) alikuwa ni mke wa kwanza wa Mtume. Ndoa yake kwa mwanamke huyu tunu, aliyekuwa mkubwa zaidi ya yeye kwa miaka 15, ni mfano adhimu zaidi kwa kila ndoa. Alikuwa mtiifu kwa Hadhrat Khadija na alimheshimu wakati wa ndoa yao; hakumsahau baada ya kufariki na alimtaja karibu kwenye kila tukio.

Mtume (s.a.w.) hakuoa kwa miaka mine au mitano baada ya kifo cha Hadhrat Khadija. Ingawa alilazimika kuwalea watoto kadhaa, aliwatunza kwa mashaka na alitekeleza majukumu kama ni mama na baba kwao. Kama angekuwa na udhaifu wowote kwa wanaweke angeweza kutekeleza hayo?

2) Mke wake wa pili, licha ya kuwa si wa pili kiutaratibu wa miaka na matukio, ni Aisha (Allah amridhie). Ni binti wa Abu Bakr, rafiki wake wa ndani; licha ya kuwa ndoa hii, Mtume alitoa heshima za juu kwa mtu aliyeshirikiana naye katika nyakati zote njema na mbaya. Abu Bakr atakuwa na hadhi ya kuwa pamoja na Mtume katika siku ambayo koo zote zitaishia pamoja na ukoo wa milele. Ndio, Hadhrat Aisha na Abu Bakr walikuwa na hadhi ya kuwa karibu mno na Mtume (s.a.w.) bila ya kuacha mianya yoyote ya kiyakinifu au kiroho.

Isitoshe, Aisha, ambaye alikuwa ni mtu wa kipekee, alikuwa na nguvu za kubeba ujumbe wa kiutume. Maisha yake baada ya ndoa na huduma zake baada yake yamethibitisha kuwa angekuwa ni mke pekee wa mtume. Alikuwa ni mmojawapo katika mabingwa wa kusimulia hadithi, mfasiri mzuri zaidi, na bingwa wa kipekee katika sheria ya Uisilamu; kwa kweli aliwakilisha ubora wa ndani na wa nje na kuwa na uzoefu na Mtume Muhammad pamoja na ufahamu wake usio na kifani.

Kwa hivyo, Mtume aliambiwa ndotoni kuwa angemwoa; hivyo, alipokuwa bado kigori na hajui kitu kuhusu wanaume na mambo ya kidunia, aliandaliwa na kuingizwa katika nyumba ya Mtume.

Hivyo, angekuwa ni chanzo cha heshima kwa Hadhrat Abu Bakr na angeandaliwa kuwa ni mmoja ya wanafunzi wa kusifika zaidi wa Mtume (s.a.w.) miongoni mwa kinamama na mwalimu adhimu na mfikishaji wa ujumbe wa Uisilamu kwa kuviboresha vipaji vyake vyote na uwezo  wake. Aliingia katika nyumba iliyobarikiwa ya Mtume (s.a.w.) kwa namna zote mbili mke na mwanafunzi.

3) Mkewe wa tatu, ingawa sio wa tatu kimpangilio wa kimatukio, ni Umm Salama (Allah amridhie). Umm Salama, aliyetokana na ukoo wa Makhzum na mmoja ya Waisilamu wa mwanzo waliosumbuka mno mjini Makkah, alihamia Ethiopia na kisha mji wa Madina, kuwa ni miongoni mwa wale wa daraja la kwanza.

Mumewe alimwandalia safari hizo ndefu na zenye mashaka pamoja naye. Alikuwa ni mtu asiye na kifani katika uoni wake. Alipompoteza mumewe wa kifani, Abu Salama, ambaye alisumbuka nae kwenye matatizo mengi, katika mji wa Madinah, aliachwa mkiwa na watoto wake. Abu Bakr na Umar walimpendekezea ndoa, wakifahamu fika mahitaji yake na kusumbuka kwake kama ni mjane fukara pamoja na watoto wa kusaidiwa, lakini aliwakataa kwa sababu aliamini kwamba hakuna ambaye angekuwa ni mbora zadi ya mumewe aliyefariki.

Wakati fulani baadaye, Mtume (s.a.w.) alimposa. Hili lilikuwa sahihi na la kimaumbile kwa sababu mwanamke huyu adhimu, ambaye hakuona haya kujitoa muhanga na kusumbuka kwa ajili ya Uisilamu, alikuwa mkiwa baada ya kuishi miaka mingi katika ukoo mtukufu zaidi wa Kiarabu; asingeweza kutelekezwa na kuachwa akiombaomba maishani mwake. Kutokana na uchamungu wake, utii, na alivyotaabika, kwa hakika amestahiki kusaidiwa. Kwa kumwoa yeye, Mkuu wa Ulimwengu (s.a.w.) alimsaidia. Alikuwa akifanya alivyokuwa anafanya, akiwafanya rafiki wale wasio na marafiki na kuwasaidia watoto wasio na baba. Alifanya kile kilichotakiwa na mazingira ya wakati huo.

Umm Salama alikuwa hodari na mwenye kipaji kama Hadhrat Aisha. Alikuwa na aina zote za uwezo wa kuwa mwalimu na mfikishaji wa ujumbe wa Uisilamu. Pale Mtume alipomweka kwenye himaya yake, mwanafunzi mpya ambaye wanawake wote wameshukuru mno alikuwa amekubaliwa kuingia shule ya elimu na uongofu.

Hatuwezi kufafanua ndoa ya Mtume, ambae alikuwa na umri wa karibu miaka 60, kumwoa mjane aliyekuwa na watoto tele na kudai kuwa gharama na majukumu kwa chochote kingine, na kamwe haitokuwa ashiki na kumili kwa wanawake.

4) Mke mwingine wa Mtume alikuwa ni Ramla bint Abi Sufyan (Umm Habiba). Alikuwa ni binti wa Abu Sufyan, mtu aliyewakilisha ukafiri dhidi ya utume kwa kipindi fulani. Alikuwa ni katika Waisilamu wa mwanzo waliokuwa na hadhi ya juu. Alikuwa ni mwanamke aliyehamia Ethiopia, ambapo mumewe baadaye alijiunga na Ukristo; kisha mumewe alifariki na yeye alipitia matatizo mengi.

Maswahaba, katika wakati huo, walikuwa wachache na masikini. Hawakuwa na pesa za kutosha kuwasaidia wengine. Hivyo, alichagua nini Angeweza kuritadi na kuingia katika Ukristo na akasaidiwa kwa njia hiyo au arudi nyumbani kwa baba yake, sasa ni makao makuu ya ukafiri au atangetange nyumba hadi nyumba kuombaomba. Si rahisi kwa mmoja ya mwanamke mwenye dini, mtukufu na tajiri kufanya jambo lolote kati ya hayo. Kulikuwa na jambo moja tu lililobakia: uingiliaji kati na msaada wa Mtume (s.a.w.)

Hivyo ndivyo pia ilivyokuwa katika ndoa ya Umm Habiba (Allah amridhie). Mbele ya Najjash, ndoa ya mwanamke huyu, aliyejitolea muhanga kwa namna zake zote kwa ajili ya dini yake, akaolewa na Mtume, jambo ambalo lilikuwa ni la kimaumbile kwa mwanamke aliye mbali ya nyumbani kwao kati ya watu weusi na aliyepitia misukosuko mingi wakati wa uhai wa mumewe kutokana na Uisilamu kisha kifo cha mumewe. Achilia mbali kukata tamaa, ni muhimu kulipongeza hilo kwa sababu ni kitu ambacho kimetambulika na Mtume kwa sababu imeonekana wazi kuwa ametumwa kuwa ni “ili awe rehema kwa walimwengu”.

Isitoshe, mwanamke huyu adhimu anayo mambo mengi ya kuyaleta kwenye maisha ya malezi kwa Waisilamu, hivyo, Umm Habiba aliungana na nyumba ya Mtume kuwa ni mke na mwanafunzi.

Kupitia ndoa hii, familia ya Abu Sufyan ilipata fursa ya kuingia nyumba ya Mtume, jambo lililowasababishia kubadili mawazo yao na kulainika. Ushawishi wa ndoa hii ulikuwa kwa familia ya karibu ya Abu Sufyan; ilishawishi wana Umayya wote. Hata inaweza kusemwa kuwa familia hii, iliyokuwa hasimu na karibu mno na watu wengine, imelainika shukurani kwa ndoa ya Umm Habiba na alikuwa tayari kutenda aina zote za amali njema.

5) Mmoja ya wanawake waliongia katika nyumba ya Mtume alikuwa ni Zaynab bint Jahsh (Allah amridhie). Alikuwa ni mwanamke wa uzawa tukufu na hisia za ndani kama alivyokuwa ni ndugu wa karibu wa Mtume; alikulia karibu yake. Wakati Mtume alipojitambulisha kwa wazazi wake kwamba anataka kumwoza kwa Zayd (Allah amridhie) familia yake ilisita kidogo kwa sababu familia hii ilitarajia kumwozesha mtoto wao Mtume. Hatimaye, waliridhia ndoa yake kwa Zayd bin Haritha wakati Mtume aliposisitiza.

Zayd alikuwa ni mtumwa aliyepoteza uhuru wake kipindi fulani na akawa ni miongoni mwa watumwa; kisha Mkuu wa Ulimwengu (s.a.w.) akamwokoa kutoka katika utumwa. Mtume (s.a.w.) alitaka kuanzisha usawa na uwiano kati ya watu kwa kukazania ndoa hiyo na kuanza kuitekeleza miongoni mwa jamaa zake. Hata hivyo, Zaynab, aliyekuwa na desturi ya hali ya juu, alionekana kutodumu na ndoa hii kwa muda mrefu, ambayo aliikubali kutokana na msisitizo wa Mtume. Ndoa hii haikuleta furaha kwa Zayd, pia; ilimletea machungu na tamaa tu.

Mwishowe, Zayd alimpa talaka Zaynab; lakini Mtume (s.a.w.) alikuwa akijaribu kumshawishi Zayd na kuifanya ndoa iendelee. Wakati huo huo, alishuka Jibril na kumletea amri ya kiungu ikimwamuru Mtume kumwoa Zaynab. Mtihani ambao Mtume alikuwa akipitia ulikuwa mkubwa; alikuwa anaenda kufanya jambo ambalo halikuwahi kufanywa hapo kabla; alikuwa anakwenda kutangaza vita dhidi ya mila za jadi zilizolowea. Yalikuwa ni mapambano magumu. Linaweza tu kufanyika kwa sababu ilikuwa ni amri ya Allah. Kwa kuufahamu fika utumwa, Mtume alitekeleza kile alichoamrishwa ingawa ilikuwa ni vigumu kwa hadhi ya ukoo wake. Kama Hadhrat Aisha alivyoeleza, “Kama Mtume amejiinamia kuzuia jambo lolote la yale yaliyoletewa ufunuo kwake, basi kwa hakika angeizuia aya hii.” Ndio, ilikuwa ni vigumu mno kwa Mtume (s.a.w.)…

Hekima ya kiungu imemtaka mwanamke huyo wa hadhi ya juu na mwenye kujizuia aingie katika nyumba ya Mtume (s.a.w.), kumlea na kumpa mafunzo, na kumfanya afikishe ujumbe wa Uisilamu. Mwishowe, hili lilifahamika. Alitenda kwa mujibu wa kanuni za kuwa mke wa Mtume zilivyosisitiza.

Isitoshe, katika Enzi za Jahiliyyah, mtoto wa kupanga alikuwa akitambulishwa na kuzingatiwa kuwa ni mtoto wa kumzaa na mke wa mtoto wa kupanga alikuwa akizingatiwa kuwa ni mke wa mtoto wa kumzaa. Mila hii iliyokuwepo katika zama za Jahiliyyah ilipotakiwa kuvunjwa, utekelezaji wa mwanzo ulifanyika kwa Mtume (s.a.w.). “… wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga kuwa ni wana wenu khasa. Hayo ni maneno ya vinywa vyenu tu…” (al-Ahzab, 33/4)

6) Mmoja ya wanawake waliopata heshima ya kuingia nyumba ya Mtume alikuwa ni Juwayriya bint Harith (Allah amridhie). Waisilamu walipigana na kabila lake na kuwateka wanawake na wanaume. Wakati mwanamke huyu, aliyeishi katika kasri la kabila lake, alipoletwa mbele ya Mtume, alikuwa katika hali mbaya na alihisi kufedheheshwa; alijawa na kinyongo na chuki.

Mtume (s.a.w.) alisawazisha tatizo hilo kwa urahisi. Alipomwoa Juwayriya, alipata hadhi ya cheo cha mama wa waumini na kupata heshima kutoka kwa Maswahaba. Na Mtume aliposema, “Jamaa wa Mtume hawawezi kufanywa watumwa” na akawaacha huru, moyo wa Juwayriya na watu wake wote ulifuzu.

Kama inavyoonekanwa, Mtume wetu ametatua tatizo hili kwa urahisi alipokuwa na umri wa karibu miaka sitini kwa kuoa; hivyo, aliweka amani ilhali kila kitu kilikuwepo kuendeleza vita.

7) Mmoja ya wanawake wenye bahati ya kuingia nyumba ya Mtume alikuwa ni Safiyya bint Huyayy (Allah amridhie), binti wa mtawala wa jadi wa Khaybar. Katika vita maarufu vya Khaybar, alimpoteza baba yake, kaka, na mume, na kabila lake likatekwa nyara; Safiya alikuwa anaungulika rohoni kulipa kisasi. Hata hivyo, alipoolewa na Mtume na kunyanyuliwa hadhi ya juu ya kuwa mke wa Mtume, Maswahaba walianza kumheshimu na Mtume alikaa nae kwa wema, jambo lililomfanya Safiyya kusahau yote yaliyotokea. Alianza kuchukua fahari ya kuwa mke wa Mtume.

Isitoshe, Wayahudi wengi walikuwa na fursa ya kumjua Mtume kwa ukaribu zaidi kupitia Safiyya na walibadilisha mwenendo wao dhidi ya Waisilamu. Kuna hekima nyingi katika tendo moja la Allah, ambaye anafanya mambo mengi kupitia kitu kimoja. Ameumba mengi mazuri katika ndoa hii kama alivyofanya katika ndoa nyinginezo.

Halikadhalika, ni vyema kusema kuwa Mtume alifundisha kitu kwa ummah wake katika jambo hilo alikuwa anazifahamu fika fikra za maadui zake. Mwanamke kama Safiyya, mwanamke wa taifa na kabila jengine kabisa, ni muhimu mno kwa ajili ya ufahamu wa mambo ya ndani ya mataifa hayo; hata hivyo, ni muhimu kuwa makini katika hali hiyo ikiwa watajaribu kupekua siri za Waisilamu katika njia hiyo hiyo.

8) Mmoja ya wanawake wenye bahati ya kuingia katika nyumba ya Mtume alikuwa ni Sawda (Allah amridhie). Alikuwa ni katika wa mwanzo kusilimu na alihamia Uhabeshi pamoja na mumewe; Kama ilivyokuwa kwa Umm Habiba, aliachwa mkiwa wakati mumewe alipofariki.

Mtume Muhammad alimwoa na kuurekebisha moyo wake; alimwokoa dhidi ya huzuni, alikuwa ni mwenza wake. Sawda, aliyetaka aolewe na Mtume (s.a.w.), hakutaka kitu chengine chochote duniani.

Mambo hayo yalikuwa ndio matukio na sababu za Mtume kuoa wake wengi. Hakuna hata ashiki iliyohusishwa. Alioa ima ili kuunganisha uhusiano wa karibu zaidi pamoja na mawaziri wake, kama ilivyokuwa alipomwoa binti wa Abu Bakr na Umar, pale alipoona vipaji na uwezo wao au kutokana na sababu nyenginezo tulizozitaja moja baada ya nyengine hapo juu; alijitolea kubeba mzigo mkubwa alipowaoa.

Ukweli kwamba Mtume wetu (s.a.w.) alimwandalia kila mke makazi, chakula, nguo kwa usawa, kwamba alikaa nao kwa uangalifu wa usawa, aliepusha matatizo yaliyoweza kujitokeza kati yao kabla hayajatokea na kwamba alitatua matatizo kwa urahisi, au kama Bernard Shaw alivyoeleza, “kama vile mtu anavyokunywa kahawa”, akionesha kwamba mtu huyu wa kipekee ni mtume.

Tunajua ni vigumu kiasi gani kwa mtu kusimamia mke mmoja na watoto wawili na sisi tunanyenyea mbele ya Mtume, aliyesimamia wanawake wengi aliyowaoa kabla na kwamba aliboresha nyenendo kadhaa ndani ya majumba ya waume waliopita kwa njia iliyopangika vizuri.

Kuna suala lingine la ziada la kulitaja: ni ukweli kwamba idadi ya wakeze ilikuwa ni zaidi ya kiwango halali kwa wanaume wa ummah huu. Yalikuwa ni mazingira maalumu. Ni sheria maalumu ambayo imebeba sababu nyingi na hekima ambazo tunaweza kuzijua au kutozijua. Ufunuo unoweka ukomo wa wake wengine umekuja baada ya yeye kuoa ndoa zote hizi. Kwa hivyo, yeye pia alikatazwa kuoa tena. (al-Ahzab, 33/52)

9) Mke mwengine wa Mtume alikuwa ni Hafsa bint Umar al-Khattab, Hafsa, binti wa Umar, alizaliwa miaka mitano kabla ya Muhammad (s.a.w.) kuwa mtume. Mama yake ni Zaynab, dada wa Uthman b. Maz’un, mmoja ya Maswahaba watukufu.

Haijulikani ni lini Hz Hafsa alisilimu. Inaweza kusemwa kuwa alisilimu baada ya baba yake Umar kusilimu kwa sababu tunajua kuwa familia nzima ya Umar na ndugu zake baadae wamesilimu.

Hazrat Hafsa aliolewa na Khunays b. Huzafa, as-Sahmi. Huzafa alikuwa ni miongoni mwa Waisilamu waliohamia Abyssinia. Kuna masimulizi yanayoeleza kuwa Hafsa pia alishiriki katika kuhama huku. Baada ya kurudi kutoka Abyssinia, Huzafa alihamia Madina pamoja na mkewe Hafsa.

Hadhrat Khunays b. Huzafa alishiriki katika vita vya Uhud na alijeruhiwa vibaya sana. Alikufa shahidi kutokana na majeraha hayo mjini Madina. Hadhrat Hafsa alijaribu kuyatibu mwenyewe majeraha ya mumewe. Alihuzunika sana alipofariki. Hadhrat Umar alimtaka Hadhrat Abu Bakr kumwoa mwanawe, Hafsa. Hata hivyo, Abu Bakr hakulijibu pendekezo la Umar. Kisha, Hadhrat Umar alimpendekeza Uthman, ambaye mkewe ni Ruqayya, mtoto wa Mtume, aliyefariki na baadaye, alikuwa mkiwa. Hata hivyo, Hadhrat Uthman, aliyetarajia kumwoa Umm Kulthum, mtoto mwengine wa Mtume, alisema, “sio busara kwangu kuoa sasa” baada ya kufikiri kwa muda.

Hazrat Umar, aliyejaribu kumwoza binti yake kwa muumini mnyoofu kwa kitendo kilichomfaa baba Mwislamu, akaenda/alienda kwa Mtume akiwa na majonzi pindi aliposhindwa kulitekeleza hilo. Akiwa anazungumza na Mtume, alisema, “Nashangazwa na tabia ya Uthman. Nimempendekeza amwoe Hafsa lakini hakukubali.” Bwana Mtume akasema, “Je naweza kukupendekezea mkwe bora zaidi ya Uthman na naweza Kumpendekezea Uthman baba mkwe bora kuliko wewe?” Umar aliposema, “Ndio, ewe Mjumbe wa Allah!”, Bwana Mtume akasema, “Niozeshe binti yako Hafsa na nitamwoza mwanangu Umm Kulthum kwa Uthman.

Hadhrat Umar alifurahishwa sana aliposikia tunu hiyo. Alitaka sana kuwa ni jamaa wa Mtume lakini hakuwa na ushujaa wa kumpendekezea amwoe Hafsa kwa sababu Hafsa alikuwa, kama alivyoeleza Bibi Aisha, “kama alivyo baba yake”, yaani, alikuwa mkali kidogo. Kwa pendekezo lake, Mjumbe wa Allah (s.a.w.) aliyaimarisha uhusiano wake na Umar na kumzawadia kutokana na kuuhudumia Uisilamu kwa kuwezesha shauku ya Umar kueleweka.

Mjumbe wa Allah (s.a.w.) alimwoa Bibi Hafsa katikati ya mwaka wa tatu wa Hijrah. Alimpa Hafsa dirham 400, yaani, gramu 118, za fedha kuwa ndio mahr (mahari).

Baada ya kufariki Mjumbe wa Allah (s.a.w.), Hafsa aliishi maisha ya staha mno na kidini. Kiasi cha hadithi sitini zimeripotiwa na yeye: baadhi ya hadithi zimetoka moja kwa moja kwake, nyingine alizisikia kutoka kwa baba yake. Hafsa, aliyejua kusoma na kuandika, alifariki mwaka wa arubaini-na-tano wa Hijrah; sala ya jeneza lake ilisalishwa na Marwan, kadhi wa Madinah. Kwa mujibu wa masimulizi mengine, alifariki mwaka wa arubaini-na-moja wa Hijrah.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 5.893 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA