Unaweza kutoa maelezo kuhusu wakeze Mtume na mfumo wake wa wake wengi?

The Answer

Dear Brother / Sister,

WAKE WA MTUME

1. Khadijah:

Maisha ya ndoa ya Mtume yanaanzia na mama yetu mtukufu Khadijah. Alipomwoa, Mtume alikuwa na umri wa miaka 25 na yeye alikuwa na miaka 40. Hivyo, tofauti ya miaka kati yao ilikuwa ni miaka 15. Alikuwa ni tofauti kidogo ikilinganishwa na wake wengine wa Mtume. Bibi Khadijah aliyekuwepo kwa ajili yake Mtume pindi akieneza ujumbe; alijumuika nae wakati watu walipomtenga na kumbeza. Tena, wakati Mtume alipopokea ufunuo wa mwanzo, uliomfanya atetemeke na kuwa na hofu, Bibi Khadijah, bila ya kusita, alisema maneno yafuatayo laini na ya kumtuliza:

“Habari njema kwako! Naapa kwa Allah kuwa Allah hatokuaibisha, kwa sababu unawatunza jamaa zako, unasema kweli, unawabeba wale wasioweza kujimudu wao wenyewe, unawaalika wageni wako kwa namna bora kabisa na unasaidia watu kwenye matukio yanayojiri katika njia ya Allah.”

Mwanamke huyu wa thamani pia ni mmoja ya Waisilamu wa mwanzo. Alifariki mnamo mwaka wa kumi wa utume, miaka mitatu kabla ya Kuhama (Hijrah). Mjumbe wa Allah alihuzunika sana kutokana na kifo cha mtukufu Khadijah. Mwaka huo uliitwa mwaka wa huzuni kwa sababu matukio ya kusikitisha yalitokea moja baada ya jengine katika mwaka huo, kama vile kifo cha Abu Talib, ambae ni mjomba wake Mtume na mtetezi wake dhidi ya washirikina, na Khadijah, ambae kwake alipata amani.

Ndoa ya Mjumbe wa Allah na Khadijah ilidumu kwa miaka 25 na watoto wake wote isipokuwa Ibrahim walizaliwa kutoka kwa bibi huyu wa thamani. Alipokufa, Mtume alikuwa na umri wa miaka 50. Hayo ni kusema kuwa, Mtume alitumia muda wake mwingi zaidi wa ndoa na pia ujana wake na miaka ya ukomavu na bibi huyu tu ambae alikuwa kamzidi kwa miaka 15.

2. Sawda bint Zam’a:

Mkewe huyu pia ni mmoja ya Wasilamu wa mwanzo. Mumewe wa mwanzo alifariki baada ya kuhamia Ethiopia na akaachwa mkiwa. Mtume alitibu majeraha ya moyo uliovunjika wa mwanamke huyu, alimwokoa kutokana na masikitiko kwa kumwoa na kuwa mwenza/mwandani wake. Baada ya yote, mwanamke huyu adhimu hakutaka chochote katika maisha ya kidunia isipokuwa kuwa ni mke wa Mtume; na alipoolewa na Mtume, alikuwa na miaka 55. Kama inavyoweza kufahamika kutokana na hili, lengo kuu la ndoa hii ni kumsaidia mwanamke aliyeachwa mkiwa na kumpa makazi salama.

3. Aisha:

Ni mwanamke wa kwanza na ndiye pekee bikira aliyeolewa na Mtume. Alikuwa ni binti wa pekee wa Hazrat Abu Bakr, ambaye alikuwa khalifa baadaye. Aidha, alikuwa ni mwanamke wa umahiri adimu na maumbile yanayoweza kumchota Mtume na kumshawishi kwa njia ya aina yake. Maisha yake baada ya ndoa na huduma zake za baadae yalithibitisha kuwa yeye, mwenye maumbile adhimu, asingekuwa mke wa yeyote isipokuwa mke wa Mtume. Kwa hakika, alijithibitisha mwenyewe kuwa ni msimulizi mzuri zaidi wa hadithi, mtolea maelezo Quran aliye sahihi zaidi na mwanachuoni wa hali ya juu wa sheria ya Kiisilamu, na alijaribu kumwakilisha Mtume kwa namna zote.

Ndoa yake na mtukufu Aisha  ilikuwa ni zawadi adhimu kwa rafiki-yake-wa-pangoni Abu Bakr, ambae daima alikuwa pamoja naye na alivumilia matatizo yake pamoja naye.

4. Hafsa bint Umar:

Hafsa alikuwa mjane. Mumewe alikuwa ni mpiganaji ambaye alikufa shahidi katika vita vya Badr. Alikasirishwa na kifo cha mumewe na akaachwa mkiwa. Baba yake Hazrat Umar mwanzoni alimpendekeza Hazrat Uthman kumwoa binti yake lakini alikataa. Kisha, alimpendekeza Hadhrat Abu Bakr hivyo hivyo, lakini alikataa pia. Kwa kushuhudia hili, Mjumbe wa Allah alisema kuwa anataka kumwoa bila ya kusita hata kidogo na akamwoa. Ndoa hii pia ilitokana na wajibu na kwa ndoa hii, mtu adhimu, Hadhrat Umar alifurahishwa na ukiwa wa mwanamke, aliyesononeshwa na kifo cha mumewe na aliyeachwa mkiwa ulimalizika.

5. Zaiban bint Huzaima:

Mjumbe wa Allah (s.a.w.) alimwoa mwanamke huyu baada ya Hafsa. Mumewe wa kwanza alikuwa ni Ubaidah bin Harith ambaye alikufa shahidi katika vita vya Badr. Bibi huyu, aliyeachwa mkiwa alikuwa na umri wa miaka 60. alikuwa hohehahe akihitaji msaada katika wakati huu wa ukiwa. Mtume wa rehema na upendo aliyelielewa hitaji lake hilo alitaka kumchukua awe chini ya matunzo yake kwa kumwoa. Isitoshe, alifariki miaka miwili baada ya kuoana.

Kwa hakika, haiwezekani kwa ndoa ya mwanamke mwenye miaka-sitini kuwa na ashiki. Lengo kuu la ndoa hii lilikuwa ni kumsaidia mtu aliyeachwa mkiwa.

6. Umm Salama:

Pia alikuwa ni mmoja ya Waisilamu wa mwanzo na mmoja ya wale waliohamia Ethiopia. Baadaye, alihamia Madinah. Mumewe mpenzi, aliyefuatana nae katika taabu za safari za kuhama na ambaye hakumwacha mkono, alikufa shahidi katika vita vya Uhud. Awali, Hazrat Abu Bakr na Umar walinyoosha mkono wao wa huruma kwa mwanamke huyu, ambaye angebidi ayamudu maisha yake yeye mwenyewe na watoto wake mayatima, lakini alikataa mapendekezo yao.

Baadaye, Mjumbe wa Allah alimposa na akakubali. Hivyo, watoto wake mayatima wapate makazi yenye shamrashamra, wangeishinda huzuni ya kifo cha baba yao kwa msaada wa Mjumbe wa Allah na wangekuwa na baba ambaye asingewafanya wamtamani baba yao halisi.

Umm Salama alikuwa ni mwanamke wa uhodari wa juu na busara, pia, kama Bibi Aisha. Alikuwa na kipaji cha kuwa mnasihi na mfikishaji wa ujumbe. Kwa ndoa hii, mkono wa huruma umemchukua chini ya matunzo yake, na mwanafunzi mwengine ambaye hususani wanawake watashukuru vilivyo amekubaliwa kwenye shule ya elimu na uwongofu wa kiroho.

Kinyume na hivyo, hatuwezi kufafanua kwa namna nyengine kwa nini Mjumbe wa Allah, aliyekuwa na ya aliyefikisha takibani umri wa miaka sitini, alichukua majukumu mengi kwa kuoa mjane mwenye watoto tele.

7. Umm Habiba (Ramla bint Abu Sufyan):

Alikuwa ni binti wa Abu Sufyan aliyewaongoza makafiri mjini Makkah. Mola wetu Mlezi, ambaye ni muweza wa kuhuisha mfu na kumfisha aliye hai, alimtunuku imani, katika miaka ya mwanzo ya Uisilamu, mwanamke huyu, aliyeandikiwa na Allah kupanda hadhi ya kuwa mama wa waumini hapo baadaye.  

Alilazimika kuhamia Ethiopia na mumewe kwa sababu hakuweza kuiacha imani yake chini ya mazingira magumu ya Makkah. Hata hivyo, mumewe alijiunga na Ukristo kwenye safari hii na kisha alifariki. Hivyo, Umm Habiba aliachwa mkiwa. Wakati Mjumbe wa Allah alipoyasikia haya, alituma ujumbe kwa Najjash akisema kuwa anataka kumwoa bibi huyu, aliyeachwa mkiwa. Umm Habiba alifurahi sana kusikia hivi na akaolewa na Mtume chini ya uwepo wa mbele ya Najjash.

Kama Mtume asingefanya hivyo, mwanamke huyu mkiwa na asiye na msaada ima angelazimika kurudi Makkah na kuiacha imani yake chini ya mateso makali ya baba yake na familia au kuombaomba msaada wa Wakristo au kuwa ombaomba ili aweze kuishi. Hata hivyo, ndoa hii ilikuwa ndio chaguo bora zaidi.

Kwa sababu ya ndoa hii, Abu Sufyan, aliyekuwa adui mkubwa wa Waisilamu na Mtume pia, alipunguza mateso yake kwa waumini; na kinyongo chake kwa Mtume kidogo kilipata nafuu. Aidha, uhusiano ulijengwa pamoja na wana Umayya, jambo ambalo lilisaidia kuwa ni chachu ya kuwafanya Wasilimu. Baada ya hayo, Abu Sufyan akapata fursa ya kuitembelea nyumba ya Mtume kwa urahisi na hivyo akauelewa Uisilamu vyema zaidi na mwishowe, akawa muumini.

Kama inavyoonekana bayana, lengo la ndoa hii lilikuwa ni kumsaidia mwanamke mkiwa, kupunguza mateso yaliyosumbua Waisilamu kupitia kwake na kumfanya adui mkubwa awe na imani kwa kujenga mahusiaono naye.

8. Juwairiyyah bint Haridh:

Waisilamu walishinda vita vya Muraysi na kupata ngawira nyingi, pamoja na mateka 700. Juwairiyyah, binti wa kiongozi wa kabila la Bani Mustaliq, alikuwa ni miongoni mwa mateka, pia. Juwairiyyah mwanzo aliolewa na Musafi bin Safwan. Kisha, Musafi alifariki katika vita vya  Muraysi. Juwairiyyah alikwenda kwa Mtume na kumwomba amwache huru. Mjumbe wa Allah yeye mwenyewe alilipa kikombozi na kumwacha huru. Mama yake alipokuja kumchukua ili amrejeshe, alipendelea kuwa Mwisilamu na kubakia Madinah na baadaye, aliolewa na Mjumbe wa Allah.

Baada ya ndoa hii ya Mjumbe wa Allah, mateka waliomilikiwa na kabila la Abdulmuttalib wakaachiwa huru, na kisha Waisilamu wengine, kwa kuliona hili, mateka wengine wote waliachiwa huru wakidhania kwamba watu wa kabila la jamaa zake Mjumbe wa Allah hawawezi kushikiliwa watumwa.

Ndoa hii ya Mtume pia imefanyika akiwa na miaka sitini na ushee. Alikuwa na lengo la kujenga mahusiano na kabila muhimu; alikuwa na mateka wengi aliowaacha huru, na la muhimu zaidi, ni kuwasababisha Wayahudi wengi kusilimu na kumnyanyua hadhi mwanamke ambaye mumewe aliuliwa katika vita dhidi ya Waisilamu na hivyo alijawa na chuki dhidi ya Waisilamu, kwa cheo cha mama wa waumini kwa kumchukua yeye chini ya mbawa zake za huruma.

9. Safiyya bint Huyayy:

Jina lake halisi lilikuwa ni Zainab. Nyakati hizo, ngawira kwa ajili ya machifu na viongozi wa Kiarabu ilikuwa ikiitwa safiyya. Kwa kuwa bibi huyu alikuwa ni ngawira kwa Mjumbe wa Allah, aliitwa Safiyya. Wazazi wake walikuwa ni watu muhimu Wayahudi. Baba yake alikuwa ni kiongozi wa Wana wa Nadir na mama yake alikuwa ni binti wa kiongozi wa Wana wa Quraidha. Baba yake, mume na kaka waliuliwa katika vita vya Khaybar na watu wengi wa kabila lake walichukuliwa mateka. Safiyya alikasirishwa mno na kuwa na chuki dhidi ya Waisilamu.

Mjumbe wa Allah alilainisha hisia zake kwa kumwoa baada ya vita. Kutokana na ndoa hii, mahusiano pamoja na sehemu muhimu ya Wayahudi yalijengwa na kwa hivyo, wangepata kuujua Uisilamu kwa ukaribu zaidi. Aidha, kujua dhamiri mbovu za maadui mapema kumekuwa kwepesi na mipaka ya Uisilamu ikaanza kutanuka.

10. Mariyatu’l Qibtiyyah (Umm Ibrahim):

Mjumbe wa Allah alipeleka barua mbalimbali kwa tawala za nchi jirani ili kuwalingania Uisilamu. Moja ya tawala hizi ulikua ni Muqawqis, utawala wa Misri. Muqawqis alimwamkia mjumbe kwa njia nzuri na kumtumia Mtume zawadi na vijakazi wawili. Vijakazi hawa wawili walijifunza Uisilamu njiani na kusilimu. Walipofika Madina, Mjumbe wa Allah alimtwaa Mariya kwa ajili yake mwenyewe. Baadaye, alimwacha huru na kumwoa, ambaye alimzaa mwanawe Ibrahim.

Ndoa hii ilikuwa na ushawishi mkubwa kwa Wamisri wote. Wamisri hawakushiriki katika vita kati ya Waisilamu na Wabizantina wanaoishi nchini Misri na hawakuwasaidia Wabyzantinia. Moja ya sababu ya hili ni kuwa mwanamke kutoka taifa lao aliolewa na Mtume.

11. Maimunah bint Harith:

Jina lake halisi lilikuwa ni Barrah, ambalo lilibadilishwa na Mjumbe wa Allah baadae kuwa Maimunah. Ilikuwa ndio ndoa ya mwisho ya Mtume. Mwaka mmoja baada ya mkataba wa Hudaibiyyah, Mtume na Waisilamu walitembelea Makkah kwa ajili ya kuzunguka Alqaaba (tawaf). Abbas, mjomba wake Mtume, alimpendekeza Mjumbe wa Allah kumwoa Maimunah. Kwa hakika, Maimunah alikuwa ni shemeji wa Abbas na yeye Maimunah alimruhusu yeye kumchagulia mchumba wa kumwoa. Mtume alikubali pendekezo hili na kumwoa. Kutokana na hili, watu wa Makkah walisema: “Hii inamaanisha kuwa bado Muhammad anawapenda raia wake.”

Ndoa hii ilifanyika wakati Mjumbe wa Allah akiwa na miaka zaidi ya sitini. Lengo kuu la ndoa hii lilikuwa ni kumsaidia mjane, aliyeachwa kati ya waabudu masanamu mjini Makkah licha ya kuwa alikuwa ni Mwisilamu, ili amwokoe kutokana na matatizo yake na kutoa ishara njema kwa watu wa Makka.

12. Hazrat Zainab bint Jahsh:

Bibi Zainab alizaliwa miaka ishirini kabla ya kuanza utume na alikuwa ni binti wa shangazi wa Mtume. Jina lake halisi lilikuwa ni Barrah. Mjumbe wa Allah alilibadilisha na kumwita Zainab. Baba yake alikuwa ni Burrah kutoka kabila la Beni Asad na mama yake alikuwa ni Umm bnt Abdulmuttalib, shangazi yake Mtume. Alikuwa ni miongoni mwa wahamiaji wa kwanza kutoka Makka kwenda Madina. Alikuwa mwari alipohamia Madina. Mtume alimwoza kwa mwanawe wa kambo, Zaid bin Haritha.

Kama inavyoeleweka, enzi za Makkah zilikuwa ni enzi za misingi ya imani na enzi za Madina zilikuwa ni enzi za uwekaji wa kanuni. Matukio yaliyotokea wakati wa enzi hii ima ni kuondosha kanuni ya ushirikina iliyoenea katika jamii na kuota mizizi kutokea kale, ilibadilishwa kwa nyengine mpya au kuwekwa kanuni nyengine mpya.

Ukweli kwamba Bibi Zainab aliolewa na Bwana Zaid kabla ya Mtume na kwamba baadaye aliolewa na Mtume tofauti na wakeze wengine walioleta kanuni za kufuta mila na desturi za Zama za Ujinga.

Ndoa hii ya Mtume ambayo imepingwa vikali na wanafiki wa zama hizo na wajinga wa sasa ilikuwa ni ya Bibi Zainab. Pia, ilikuwa ni ndoa iliyopelekea kuasisiwa kwa sheria muhimu mno.

Matokeo yake ni sababu zifwatazo, mkataba wa ndoa hii ulikuwa ni “mkataba wa kiungu”, ikimaanisha imeidhinishwa na Allah Mtukufu wa Dhati Yake.

Dhana ya utumwa na tabaka la waheshimiwa ilikuwa na nguvu na kuota mizizi katika Zama za Ujinga. Dhana hii ni lazima ikomeshwe na lazima itiliwe mkazo kuwa watu wa juu mbele ya Allah hawatokani na matabaka yao, cheo au mbari lakini ni kutokana na taqwa. Kwa sababu hii, imani hii potofu kuhusu ndoa, ambayo ni moja kati ya masuala yenye hatari, yalikomeshwa kwa ndoa hii.

Mtume aliaka kuchukua hatua kuelekea lengo hili kwa kumwozesha mwanamke wa hadhi ya juu na mrembo kama Zainab kwa mtumishi wake Zaid, ambaye alimwacha huru. Hata hivyo, Zainab na kaka yake hawaikupendelea rai hiyo mwanzo, ambayo imelazimika kwa sababu ya imani iliyoenea katika jamii; kwa sababu haikuwa ni mila mwafaka kwa mwanamke huru na mtumishi wa hapo zamani kuoana.

Zainab alimwambia Mjumbe wa Allah maoni yake: “Ewe Mjumbe wa Allah, mimi ni binti wa shangazi yako. Sitaki kuolewa na yeye. Aidha, mimi ni kutoka kabila la Quraish.” Mjumbe wa Allah alimfafanulia kuwa Zaid alikuwa ni kipenzi mno kwake na kwa Uisilamu na kumweleza kuwa kwa hakika alikuwa ni mtukufu kwa sababu ya wazazi wake.

Kisha, aya ya 36 ya sura al-Ahzab ikateremshwa:

“Haiwi kwa Muumini mwanamume wala Muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo, Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanapo kata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi.”

Kutokana na hayo, Zainab akakubali kuolewa na yeye akisema, “sitomwasi Allah na Mjumbe wake.”

Hata hivyo, ndoa hii haikuendelea. Hakukuwa na mapenzi ya dhati na heshima kati yao. Licha ya kuwa Zainab alikuwa ni mwanamke mwenye dini aliyemwogopa Allah, bali alijisikia fakhari kutokana na uzuri wake na hadhi yake, na akimwangalia mumewe, aliyekuwa mtumwa hapo awali na kumuumiza kwa kejeli.

Bwana Zaid hakuweza kamwe kuhimili kuongezeka kwa kutowiana. Aliomba ushauri wa Mtume na kusema kuwa alitaka waachane. Mtume alikasirishwa sana kwa sababu yeye ndiye aliyetaka ndoa hii ifanyike. Alitaka kuzivunja imani potofu za jamii. Kwa sababu hiyo, alimwambia Zaid kila mara alipomjia: “Mtunze mkeo, usimpe talaka.” Hata hivyo, licha ya kila kitu, ndoa hii haikudumu zaidi ya mwaka mmoja. Mwishowe Zaid akalazimika kumpa talaka.

Baada ya muda, ikafika wakati wa kuvunja desturi nyengine lakini ada potofu zilizotokana na Enzi za Ujinga. Ilikuwa ni imani kwamba watoto wa kambo walikuwa wakizingatiwa kuwa ni watoto wa kuwazaa na hivyo, wake wa watoto wa kambo walikuwa wakizingatiwa kuwa ni mabinti wa damu wa baba wa kambo.

Uisilamu ukabadilisha kikamilifu dhana nyengine ya mtoto-wa-kambo. Aya ya Quran kuhusu maudhui hii ilikuwa iko wazi:

“Waiteni kwa baba zao, maana huo ndio uadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hamwajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika Dini, na rafiki zenu.” (Sura al-Ahzab, 5)

Baada ya kuteremshwa aya hii ya Quran, Zaid alianza kuitwa Zaid bin Haritha, kwa kunasibishwa kwa baba yake. Baada ya imani hii potofu kuhusu mtoto wa kambo kukomeshwa, ikawekwa wazi kuwa wake zao hawakuwa kama mabinti wa damu wa baba wa kambo. Baadaye, hili lilibidi lithibitishwe na kutiliwa mkazo kwa mfano. Ingewezekana kupitia ndoa ya Bibi Zainab na Mtume. Hata hivyo, Mtume alikuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa umbea wakati akikomesha mila hii iliyoota mizizi. Hata hivyo, kanuni hii iliyoletwa na Uisilamu ilipasa itekelezwe na yeye kabisa kabisa. Ilikuwa ni ya lazima. Kwa hakika, Quran inafafanua kama ifuatavyo:

“Na ulipo mwambia yule Mwenyezi Mungu aliye mneemesha, nawe ukamneemesha: Shikamana na mkeo, na mche Mwenyezi Mungu. Na ukaficha nafsini mwako aliyo taka Mwenyezi Mungu kuyafichua, nawe ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki kumchelea. Basi Zaid alipo kwisha haja naye tulikuoza wewe, ili isiwe taabu kwa Waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapo kuwa wamekwisha timiza nao shuruti za t’alaka. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa.” (Sura al-Ahzab, 37) 

Kwa kuifuata aya hii, mnamo mwaka wa tano wa Kuhama (Hijrah), Zainab aliolewa na Mtume kwa mkataba wa kiungu alipokuwa na umri wa miaka 35.

Kwa hakika, wanafiki walianza umbea kuhusu ndoa hii: “Ingawa Muhammad alilijua kwamba mwana wa mkewe alikuwa amekatazwa kwake, alimwoa mwana wa mkewe!” walisema. Kutokana na hili, ikateremshwa aya ya 40 ya sura al-Ahzaab:

“Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali ni Mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwisho wa Manabii, na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu.”

Licha ya mitume kuwa ni aina ya baba kwa ummah zao na kuwalea kwa huruma zaidi na upendo kuliko hata baba zao wa damu, hii haimaanishi ubaba wa damu. Hivyo, aya hii ya Quran imeweka wazi kuwa sio mwafaka kwa upande wa mantiki, elimu na maumbile kwa mitume kuoa mwanamke kutoka katika ummah wao. Kutokana na hili, Uisilamu umetenganisha sheria ya watoto wa kambo na wale watoto wa kuwazaa. Hata hivyo, mila hii ilikuwa ni kongwe sana na madhubuti kiasi kwamba hakuna Waisilamu waliothubutu kuoa namna hiyo kwa wakati huo. Kwa sababu hiyo, wanafiki wa wakati huo walieneza umbea kuhusu ndoa hii na wakatengeneza kasumba nyingi kuhusu swala hili. Mbali na hayo, walijaribu kuionesha ndoa hii kuwa ni ushahidi wa ashiki ya Mtume (Mungu aepushe).

Maneno machache na jawabu la kunyamazisha la Badiuzzaman Said Nursi kwa wote wanaodhania kuwa ndoa hii inatokana na ashiki kama ifuatavyo:

“Mungu aepushe, mara mia kwa maelfu! Mkono wa mashaka ya kuchukiza hauwezi kumfikia yule aliyenyanyuliwa daraja! Ndio, alikuwa hivyo tokea umri wa miaka kumi na tano hadi arubaini wakati damu inapochemka na kuchangamka na ashiki ya roho inapowaka, ametosheka na kuridhika na mwanamke mmoja kama Khadijah Mtukufu (Allah amridhie) pamoja na kujizuia kikamilifu na unadhifu – kama ilivyo makubaliano ya rafiki na adui yanavyofanana. Baadaye yeye akawa na wake kadhaa baada ya umri wa miaka arubaini, yaani, wakati joto la mwili lishapoa na ashiki kutulia, ni ushahidi unaothibitisha waziwazi na unaojitosheleza kwa wale wote wenye angalau akili adilifu kwamba ndoa hizo hazikuwa ni kwa ajili ya kutosheleza tamaa za kimwili, bali zilikuwa zimeegemea kwenye mifano ya hekima.” (Mkusanyiko wa Risale-i Nur, Makala ya Saba)

Mtume, aliyemjua Zainab alipokuwa mwari bikira, angemwoa kabla ya kuolewa na Zaid. Hakukuwa na kizuizi kwenye hilo. Hivyo, ndoa hii imehitimisha mantiki muhimu kama vile kusawazisha imani potofu ambazo zilienea kati ya watu na kuwekwa sheria mpya.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 1.369 times
In order to make a comment, please login or register