Je, unaweza kutoa maelezo kuhusu majina ya Allah?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Allah ni mmoja lakini ana majina mengi mazuri. 

Allah ana majina mengi mazuri yaliyotajwa katika Quran na hadithi.

Kwa kweli, inawezekana kuyashughulikia majina haya katika makundi mawili:

a) Jina la “Allah” ambalo ni jina mahususi kwa Allah pekee; halikuwahi kutumiwa kwa dhati nyingine yoyote ila yeye. Hairuhusiwi kulitumia kwa dhati yoyote isipokuwa yeye. Jina hili halina muundo wa upili au wingi. Haliwezi kufasiriwa katika lugha nyingine; hakuna neno linaweza kuchukua nafasi yake. 

b) Majina ya Allah yanayozingatiwa kuwa katika kundi la pili ni majina ambayo yanatokana na sifa zake. Majina mengi mazuri ya Allah mtukufu yametajwa katika aya na hadithi. Majina tisini na tisa yameorodheshwa moja baada jingine katika hadithi moja iliyopokelewa na Tirmidhi and Ibn Majah. Majina hayo ni kama ifuatavyo:

Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu’min, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Bari’, al-Musawwir, al-Ghaffar, al-Qahhar, al-Wahhab, ar-Razzaq, al-Fattah, al-Alim, al-Qabid, al-Basit, al-Hafid, ar-Rafi, al-Muiz, al-Mudhill, al-Basir, as-Sami’, al-Hakam, al-Adl, al-Latif, al-Khabir, al-Halim, al-Azim, al-Ghafur, ash-Shakur, al-Aliyy, al-Kabir, al-Hafiz, al-Muqit, al-Hasib, al-Jalil, al-Karim, ar-Raqib, al-Mujib, al-Wasi’, al-Hakim, al-Wadud, al-Majid, al-Baith, ash-Shahid, al-Haqq, al-Wakil, al-Qawiyy, al-Matin, al-Waliyy, al-Hamid, al-Muhsi, al-Mubdi, al-Muid, al-Muhyi, al-Mumit, al-Hayy, al-Qayyum, al-Wajid, al-Majid, al-Wahid, as-Samad, al-Qadir, al-Muqtadir, al-Muqaddim, al-Muakhkhir, al-Awwal, al-Akhir, az-Zahir, al-Batin, al-Wali, al-Mutaali, al-Barr, at-Tawwab, al-Muntaqim, al-Afuww, ar-Rauf, Maliku’l-Mulk, Dhu’l-Jalali wa’l-Ikram, al-Muqsit, al-Jami’, al-Ghaniyy, al-Mughni, al-Mani’, ad-Darr, an-Nafi’, an-Nur, al-Hadi, al-Badi’, al-Baqi, al-Warith, ar-Rashid, as-Sabur.

 

ALLAH

Ni jina mahususi la Allah mtukufu. Kwa hivyo, linakusanya sifa zote njema na sifa za kiungu ambazo majina mengine yanaeleza. Majina mengine yanaeleza maana zake tu. Kwa hivyo, hakuna jina liwezalo kuwa mbadala wa jina Allah.

Jina hilo haliwezi kupewa mtu yoyote isipokuwa Allah. Hakuna kizuizi cha kuwapa majina mengine viumbe visivyokua Allah; kama kuwapa watu majina Qadir, Jalal. Hata hivyo, ni vizuri kuongeza neno “abd”, lenye maana ya mtumwa, kabla ya majina hayo yanapopewa watu; kama Abdulqadir, Abdulkarim...

 

ar-RAHMAN (Mwingi wa rehema)

Ambaye anataka uzuri na huruma kwa viumbe wote katika azali;

Ambaye anatoa neema zisizo na idadi kwa viumbe vyote alivyoviumba bila ya ubaguzi kati ya avipendavyo na asivyovipenda.

Ambaye anawapa riziki zote za lazima kwa uhai wao…

 

ar-RAHIM (Mwenye huruma)

Ambaye anaonesha huruma kunjufu;

Ambaye anawalipa wale wanaotumia vizuri neema alizowapa kwa kuwapa neema kubwa zaidi na zisizo na ukomo.

Inafahamika kutokana na jina la ar-Rahman kuwa Allah alitaka wema na huruma tokea azali kwa viumbe vyote alivyoviumba. Ama jina la ar-Rahim, linaeleza madhihirisho ya huruma mahususi kwa viumbe vyenye utashi, hususan waumini.

 

al-MALIK (Mtawala wa kweli)

Mmiliki wa kweli na mtawala wa viumbe vyote.

 

al-QUDDUS (Aliyetakasika)

Ambaye ametakasika na makosa yote, ujinga, udhaifu, na aina zote za mapungufu na aliye safi.

Allah yupo huru na mbali na aina zote za sifa ambazo hisia zinaweza kufahamu na mawazo yanaweza kutengeneza. Anastahiki aina zote za baraka.

Ukweli wa usafi ambao upo ulimwenguni kiasili ni madhihirisho ya jina al-QUDDUS  la Allah mtukufu.

 

as-SALAM (chanzo cha amani)

Ambaye yupo  huru na aina zote za makosa, uharibifu:

Ambaye anawaokoa watumishi wake kutokana na hatari zote.

Ambaye anawasalimia watumishi wake wenye bahati peponi.

 

al-MU’MIN (Mwenye kusukuma kwenye imani)

Ambaye anaamsha mwanga wa Imani na kuamsha mbegu ya wongofu katika mioyo;

Ambaye anawalinda na kuwapa faraja wanaotaka msaada kutoka kwake.

 

al-MUHAYMIN (Mlezi)

Ambaye anaangalia na kulinda...

Allah anajua matendo, riziki  na muda wa umauti wa viumbe alivyoviumba na kuweka maisha yao katika udhibiti wake. Ni yeye tu anayeangalia na kulinda viumbe vyote na kuwafikisha katika nukta waliyotakiwa kufika.

 

al-AZIZ (Mwenye nguvu)

Mshindi ambaye ni muhali kushindwa.

Allah, mtukuka, ni mwenye nguvu kabisa na mshindi. Kushindwa ni jambo lisilowezekana kwake.

Nguvu ya Allah, mtukufu, ni yenye kushinda lakini hawaadhibu watu wabaya mara moja; anaweza kubadilisha adhabu zao kwa sababu maalum; Hafanyi haraka kuwaadhibu watu wanaoendelea kutenda maovu; anawapa nafasi.

 

al-JABBAR (Mshurutishaji)

Ambaye anatengeneza vitu vyote vilivyovunjika, na kukamilisha kisicho kamili.

Ambaye ana nguvu na mamlaka ya kuwalazimisha watu wafanye atakalo…

 

al-MUTAKABBIR (Mkubwa)

Ambaye anaonesha ukubwa wake katika vitu vyote na katika njia zote…

Ukuu na utukufu ni wa Allah pekee, hakuna kiumbe ulimwenguni ambaye kuwepo na kutokuwepo kwake kunategemea amri moja tu na utashi wa Allah, anayestahiki sifa hiyo katika maana yake halisi.

 

al-KHALIQ (Muumba)

Ambaye anatoa kutoka katika kutokuwepo kuja katika kuwepo, na kuumba vitu vyote katika namna ambayo anaamua, kuwepo kwao, hali na matukio watakayo kutana nayo…

Kuna mambo mawili katika maana ya jina hilo:

1. Kuamua na kuamrisha namna kitu kitakuwa.

2. Kukileta kitu hicho katika kuwepo kwa mujibu wa amri hiyo.

 

al-BARI’ (Mwenye kuweka nidhamu)

Ambaye anaumba kila kitu ili kila kizima na sehemu zake ni chenye kukubaliana na kuendana.

Viungo, vifaa muhimu na elementi muhimu za kila kitu zimeumbwa katika kukubaliana kwa kuzingatia ubora na wingi; kwa kuongezea, huduma na matumizi yao viliumbwa katika kufuata makubaliano ya jumla.

 

al-MUSAWWIR (Mwenye kuunda uzuri)

Ambaye anaunda vitu vyote, hali ya kukipa kila kimoja muundo wa kipekee na sifa...

Allah mtukufu amekipa kila kitu muundo na sifa. Kila kitu kina muundo wake na mwonekano wake wa nje ili kisifanane na vyengine.

Kwa mfano; hakuna wanadamu wawili ambao wanafanana kila kitu.

 

al-GHAFFAR (Mwenye kusamehe)

Ambaye anasamehe sana…

Allah hufunika dhambi za waumini. Anamlinda amtakaye miongoni mwa waja wake kutokana na dhambi. Ni neema kubwa kwao.

 

al-QAHHAR (Mshindi)

Ambaye anavitawala vitu vyote, na kuviamrisha kutenda atakalo; Mtawala…

Allah mtukufu ni mshindi; Yeye ni mshindi na mtwala katika kila nyanja. Amekizunguka kila kitu nje na ndani kwa nguvu zake. Hakuna kinachoweza kutolewa katika hivyo vilivyozungukwa. Kila kitu kimeshindishwa mbele yake. Dunia na mbingu haviwezi kusimama dhidi yake. Ameyaangamiza mataifa mengi ambayo yalitoka nje ya utawala wake.

 

al-WAHHAB (Mtoaji wa vyote)

Ambaye kwa kuendelea hutoa aina zote za baraka.

Yeye daima hutoa kila kitu kila sehemu kwa wingi bila ya kutaraji malipo.

 

ar-RAZZAQ (Mtoa riziki)

Ambaye anatoa vitu vyote ambavyo viumbe wake wanavihitaji na ambavyo ni muhimu kwao.

Riziki ni kila kitu ambacho Allah aliyetukuka, hutoa hususan kwa viumbe hai wake ili watumie. Riziki sio chakula na kinywaji tu. Kila kitu kinachoweza kutumiwa au kupatikana faida yake kinaitwa riziki.

Riziki ya kimaada ni aina zote za vyakula, vinywaji, nguo, vitu, pesa, watoto, na familia, nguvu ya mwili, maelezo, vitu vyenye kuhamishika na visivyohamishika, utajiri, n.k.

Riziki ya kiroho ni chakula cha roho na moyo. Hisia zote zinazohusiana na maisha ya kiroho ya mwanadamu, hususan Imani, na yanayohitajiwa na hisia hizo zote ni riziki.

 

al-FATTAH (Mfunguzi)

Ambaye anafungua aina zote za vitu vilivyofungwa; Ambaye anaondoa uzito na kufanya vitu kuwa vyepesi.

Kuchanua kwa maua, kupasuka kwa mbegu, kufunguka kwa milango ya riziki na huruma yote ni madhihirisho ya jina al-Fattah. 

 

al-ALIM (Mjuzi wa yote)

Ambaye ana elimu kamili ya kila kitu…

Allah anajua kila kitu kwa ukamilifu. Yeye ndiye ajuaye nje ndani, udogo, uwazi, mustakabali, muda uliyopita, mwanzo, na mwisho wa kila kitu. Anajua kilichotokea na kitakachotokea. Haijalishi kwake kitu kimetokea au kitatokea, siri au dhahiri.

 

al-QABID (Mwenye kuzuia)

Ambaye anakamata na kuzuia…

 

al-BASIT (Mwenye kuachia)

Ambaye anaachia, na kuviacha vitu vipanuke…

Viumbe vyote vipo katika mikono ya Allah, Anaondoa utajiri, mali, watoto, familia, raha, na utulivu ambao ametoa kutoka kwa mja wake amtakaye. Mtu huyo anakuwa masikini baada ya utajiri wake; Anapata maumivu ya kupoteza mtoto wake; anaangukia katika huzuni, majonzi, na simanzi.

Hali hizo ni madhihirisho ya jina al-Qabid.

Allah anatoa maisha mapya, furaha, riziki nyingi kwa yeyote amtakaye baina ya waja wake; haya ni madhihirisho ya jina al-Basit.

 

al-KHAFID (Mwenye kushusha)

Ambaye anashusha, anadhalilisha..

Allah, mtukuka, anamshusha yeyote amtakaye baina ya waja wake. Anamfanya kuwa dhalili baada ya kuwa mtukufu.

 

ar-RAFI’ (Mwenye kunyanyua)

Ambaye ananyanyua, anapandisha daraja…

Allah anamnyanyua au kumuinua yeyote amtakaye baina ya waja wake. Anawapa utukufu na hadhi. Anaziangaza baadhi ya nyoyo kwa mwanga wa Imani na hekima; Anawajuulisha kuhusu ukweli uliyotukuka.

Watu wanaonyanyuliwa na Allah ni kama malaika na wenye lugha nzuri; wanaziba makosa ya wengine, wanakamilisha mapungufu yao; ni watu wema wanaowasaidia wengine kwa utajiri wao, miili, elimu na ushauri. Allah hataondoa neema aliyowapa labda wanapoacha njia iliyonyooka.

 

al-MU’IZZ (Mwenye kutoa utukufu)

Ambaye anatoa utukufu na hadhi.

 

al-MUDHILL (Mwenye kudhalilisha)

Ambaye anadhalilisha, kufedhehesha na kushusha daraja…

 

as-SAMI’ (Mwenye kusikia kila kitu)

Ambaye anasikia vizur sana…

Allah anasikia. Anasikia maneno ndani ya mioyo yetu na kila kinachoweza kusikiwa. Masafa hayawezi kumzuia kusikia. Ukweli wa kumsikia mmoja hauzuii kuwasikia wingine. Anasikia kila kitu kwa uwazi kabisa.

 

al-BASIR (Mwenye kuona kila kitu)

Ambaye anaona kila kitu…

Allah mtukuka anaona chochote akifanyacho mtu na atakachokifanya kwa siri na kwa uwazi. Giza haliwezi kumzuia kuona. Vitu kama Umbali-ukaribu, ukubwa udogo ambavyo humzuia mtu kuona haviwezi kuzuia uoni wake.

 

al-HAKAM (Hakimu)

Ambaye anahukumu, ambaye anaufahamu ukweli…

Allah mtukuka ni hakimu. Anafanya maamuzi kuhusu kila kitu; anafanya maamuzi yake kwa ukamilifu. Anaamua kuhusu hukumu za mahakimu na sharia za wanasherai. Hakuna kinachoweza kutokea bila ya maamuzi yake; hakuna nguvu, serikali au nyadhifa iwezayo kubatilisha au kuchelewesha hukumu yake.

 

al-ADL (Mwadilifu)

Yeye ni mwadilifu kabisa.

Uadilifu ni kinyume cha dhulma. Neno dhulma linakusanya kuumiza, kusababisha maumivu. Allah mtukufu, ni mwadilifu. Hawapendi wenye kudhulumu. Hawapendi wale ambao ni marafiki zao, hata wale ambao wanapenda kuwa kama wao.

 

al-LATIF (Mpole)

Anayejua upole mdogo kabisa wa vitu vyote na anayefanya upole ambao wengine hawawezi kuona jinsi unavyofanywa...

Anayetuma kwa watumishi Wake faida mbalimbali kwa njia nzuri na za upole...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ni Latif. Anajua vitu vipole zaidi kwa sababu ameviumba. Anafanya mambo ya siri ya upole ambayo hayawezi kujulikana jinsi ya kufanya.

 

al-KHABIR (Mwenye habari)

Yeye ambaye ana ujuzi wa mambo ya ndani na ya siri zaidi ya mambo yote ...

Mwenyezi Mungu anajua mambo yote na matukio kutoka kwa mdogo hadi mkubwa. Hakuna kitu kinachoweza kutokea bila ujuzi Wake.

 

al-HALIM (Mvumilivu)

Hilm ina maana ya kuchelewesha adhabu kwa uhalifu ingawa mtu ana uwezo wa kufanya hivyo; inamaanisha kutenda kwa upole kwa wahalifu na kuchelewesha adhabu yao. Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ni Halim. Haadhibu mtu anayefanya dhambi mara moja. Yeye hana haraka kuadhibu na kutesa watu; Anatoa muda kwa wale wanaomchukiza. Ikiwa wanajuta na kutubu wakati huo, Mwenyezi Mungu anawawasamehe. Atafanya chochote anachofanya kwa wale wanaosisitiza kufanya dhambi.

 

al-AZIM (Adhimu)

Yeye aliye na ukubwa wote ...

Azamah inamaanisha ukubwa. Ukuu wa kweli ni wa Mwenyezi Mungu. Ukuu kamili na kamilifu duniani na mbinguni ni wake; kila kitu huhubiri ukuu wake. Haiwezekani mtu yeyote kuwa sawa na Allah kwa upande wa sifa hiyo.

 

al-GHAFUR (Mwenye kusamehe)

Yeye ambaye ana msamaha mkubwa ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ana huruma nyingi. Haijalishi ni kubwa kiasi gani kosa la mtumwa, msamaha wake unawafunika wote; Yeye hawezi kudharau heshima yake.

Wakazi wa mbinguni wanaona mambo ambayo watu wengine hawaoni. Jina hilo, Ghafur pia linaeleza maana kwamba makosa yatafichwa kutoka kwao.

 

ash-SHAKUR (Mwenye kulipa shukrani)

Yeye ambaye hufurahia matendo mema ambayo yanafanyika kwa ajili ya kumfurahisha yeye ...

Kushukuru maana yake kurudisha tendo nzuri kwa tendo nzuri. Kushukuru ni wajibu wa mtumwa kwa Allah, Mwenye nguvu.

Shakur ina maana dhati inayotoa digrii za juu ikiwa ni malipo kwa kuabudu kidogo sana, ambaye huwapa neema za milele katika Akhera ikiwa ni malipo kwa matendo yaliyofanywa katika idadi ndogo ya siku. Hakuna mtu ila Mwenyezi Mungu aliye na sifa hizo.

 

al-ALIYY (Aliye juu)

Yeye aliye juu katika kila suala ...

Mwenyezi Mungu ni mkuu na aliye juu.

Nia halisi ya kuwa juu ni kama ifuatavyo:

1. Haiwezekani kufikiri juu ya kiumbe aliye juu zaidi kuliko Allah.

2. Hakuna kiumbe sawa na Yeye; Hana mshirika au msaidizi.

3. Yeye ni huru kutoka kwa chochote ambacho si sambamba na utukufu wake.

4. Yeye ni mkuu katika habari, hukumu, utashi na sifa nyingine zote za ukamilifu.

 

al-KABIR (MKUU)

Hakuna mtu anayeweza kudhaniwa kuwa mkuu kuliko Yeye ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ana utukufu. Yeye ambaye ni mkuu katika nyanja zote; hakuna kikomo kwa ukamilifu wa kuwepo kwake. Utukufu wote ni wake Yeye.

 

al-HAFIZ (Mwenye kuhifadhi)

Anayehifadhi kila kitu kwa kina; Yeye anayewalinda na kulinda kila kitu kutokana na majanga na maafa hadi wakati fulani ....

Mwenyezi Mungu amemfunulia kila kiumbe ili waweze kujua nini kinawadhuru. Ni udhihirisho wa jina lake al-Hafiz. Mnyama anajua mimea ya hatari kwa hiyo na haili bila kuhitaji ripoti yoyote ya uchambuzi wa kemikali.

Ukweli kwamba matendo ya watumwa Wake yenye kuhifadhiwa na kulindwa kutokana na kupotea ni moja ya maonyesho ya jina al-Hafiz. Kwa hiyo, ufufuo katika Akhera na kuhesabiwa ni uhusiano wa karibu na jina al-Hafiz.

 

al-MUQIT (Mwenye kulisha viumbe)

Yeye ambaye huamua chakula cha kila kiumbe na vinywaji na ambaye hutuma chakula chao kwa miili na mioyo...

Kwa maana hii, al-Muqit inamaanisha ar-Razzaq. Hata hivyo, al-Muqit ina maana zaidi. Ar-Razzaq pia inajumuisha kile ambacho si cha kula au kunywa.

 

al-HASIB (Mwenye kuhesabu)

Anayeweka rekodi ya kile kila mtu anachofanya katika maisha yao kwa maelezo ya kina;

Yeye ambaye ni wa kutosha kwa kila mtu kwa mahitaji yao yote ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, anajua chochote kinachojulikana kama kiasi na wingi kupitia uhasibu bila kuhitaji shughuli yoyote ya hisabati moja kwa moja na wazi.

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ni wa kutosha kwa kila mtu kwa kila haja.

 

al-JALIL (Mtukufu)

Yeye ni Mola wa Utukufu na Ukubwa; Yeye ambaye anasifika na sifa za utukufu ...

Utukufu na ukubwa ni wa Mwenyezi Mungu. Dhati yake ni kubwa; pia sifa zake. Hata hivyo, ukubwa huo si kwa maana ya ukubwa wa kipimo au umri kama ilivyo kwa vitu. Haiwezi kupimwa kwa wakati; haiwezi kuweka mahali.

 

al-KARIM (Mkarimu)

Yeye mwenye ukarimu, neema na ruzuku ni nyingi zaidi ...

Mwenyezi Mungu anapoahidi, hutimiza; Anapotoa, hutoa sana; Anasamehe wakati ana mamlaka ya kuadhibu.

 

ar-RAQIB (Muangalizi)

Anayeangalia viumbe vyote, ambaye anaweka kila kitu chini ya udhibiti wake ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ni shahidi ambaye anaangalia viumbe vyote kila wakati. Hapitwi kamwe na chochote. Anaona kila kitu na anampa kila mtu kutokana na kile wanachofanya.

 

al-MUJIB (Mwenye kujibu maombi).

Yeye Mwenye kusikia matakwa ya wale wanaomuomba na kuwapa matakwa yao...

Imeahidiwa katika aya kwamba Mwenyezi Mungu atajibu kila sala. Hata hivyo, haijaahidiwa kwamba kila sala itakubaliwa. Inategemea hekima ya Mwenyezi Mungu kama kukubali sala au la. Ikiwa hekima yake inaona inahitajika, Anakubali kile kinachoombwa hasa, wakati huo huo. Ikiwa anataka, atatoa kilicho bora. Akitaka, Yeye anapokea sala hiyo kwa Akhera; Haitoi duniani. Akitaka, Yeye haikubali kabisa kwa sababu haifai kwa mtumwa Wake.

 

al-WASI’(Aliyeenea)

Upana na kwa kuruhusu ...

Maarifa, huruma, nguvu, na msamaha wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa na imehusisha kila kitu. Hakuna kitu kinachoweza kujificha kutoka kwa ujuzi wake; hakuna kikomo kwa ukarimu wake na misaada.

 

al-HAKIM (Mwenye hekima)

Yeye ambaye kila tendo lake ni hekima safi ...

Mwenyezi Mungu ni Mwenye busara kabisa. Yeye hana vitendo visivyo na faida, visivyo na maana na vya bahati. Kila amri na hukumu Yake ina faida ya kudumu na faida katika nyanja zote. Kila kiumbe alichoumba na kila kazi aliyofanya inahusiana na utaratibu wa ulimwengu. Hakuna tukio au kitendo ambacho kinapingana na utaratibu wa jumla wa ulimwengu.

 

al-WADUD (Mwenye upendo)

Yeye ambaye anawapenda watumishi Wake wema, na huweka huruma na ridhaa yake juu yao, Ni nani pekee ambaye anastahili kupendwa...

 

al-MAJID (Mwenye utukufu na heshima)

Yeye ambaye dhati yake ni ya heshima, ambaye matendo yake ni mazuri, na ni mwenye kustahili kila aina ya sifa...

Kuna mambo mawili muhimu kwa maana ya jina hilo:

Kwanza: Yeye hawezi kufikiwa kwa sababu ya ukuu wake na nguvu zake.

Pili: Yeye ni mwenye kusifiwa na kupendwa kutokana na sifa zake za juu na matendo mazuri...

 

al-BAITH (Mwenye kufufua)

Yeye huwafufua wafu na kuwainua kutoka makaburini mwao; Yeye ambaye hutoa kile kilichofichwa ndani ya mioyo ...

Katika Akhera, Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, atawafufua watu na kuwainua kutoka makaburi yao baada ya kufa na kuwa udongo; Yeye atawaita kuwajibika pamoja na roho zao na miili yao; basi atawapa malipo au kuwaadhibu pamoja na roho zao na miili yao.

 

ash-SHAHID (Shahidi)

Yeye anayejua mambo ya nje ya matukio na aliyepo kila mahali na anaangalia mambo yote ...

Mwenyezi Mungu ni Alim kwavile Yeye anajua kila kitu kabisa. Yeye ni Khabir kwavile anajua siri na mambo ya ndani ya matukio. Yeye ni Shahid kwa vile anajua mambo ya nje ya matukio.

 

al-HAQQ (Ukweli)

Yeye ambaye kuwepo kwake bila kubadilika ...

Dhati ya Allah haikubali kutokuwepo; haikubali mabadiliko yoyote, aidha. Ni Mwenyezi Mungu ambaye yupo kweli.

 

Al-WAKIL (WAKILI)

Yeye anayeweza kusimamia masuala ya wale ambao huyaweka katika usimamizi wake, Na kufanikisha kwa njia bora...

Mtu anayeulizwa kufanya kitu anaitwa msimamizi. Mwenyezi Mungu ndiye msimamizi mzuri zaidi na mkamilifu. Yeye ndiye anayejali, anaongoza na kusimamia mambo. Hana wakili yoyote katika mambo yake yoyote. Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, anamaliza mambo ya wale wanaomtumaini.

 

al-QAWIYY (Mwenye nguvu)

Mwenye nguvu sana. Mwenye uwezo sana ...

 

al-MATIN (Imara sana)

Imara sana. Kuwa na uwezo mkali ...

Allah ni Qawiyy kwa vile Yeye ndiye mmiliki wa nguvu kamili; Yeye ni Imara kwa vile Nguvu Yake ni kali sana.

 

al-WALIYY (Gavana)

Yeye ni rafiki wa watumwa wake wazuri na ambaye huwasaidia...

Mwenyezi Mungu ni rafiki wa watumwa wake wapenzi. Anawasaidia. Anawaondolea matatizo yao na shida zao, na huwapa urahisi. Anawafanya kufanikiwa katika matendo yao mema. Anawatoa nje ya kila aina ya giza na huwaingiza katika nuru. Hakuna hofu na huzuni kwa wale ambao ni marafiki wa Mwenyezi Mungu. Hawana hofu wakati kila mtu mwingine anaogopa.

 

al-HAMID (Anayestahiki sifa njema)

Yeye ambaye sifa zote njema ni zake na ambaye peke yake lugha zote za viumbe vyote humtukuza...

Hamd ni kuitukuza dhati tukufu ambayo inamiliki wema na kumsifu kwa njia ya heshima na shukrani.

Kila anayemtukuza Mwenyezi Mungu kwa njia ya hali zao au lugha zao. Sifa zote njema ni za kwake Yeye. Ni Yeye tu ambaye anastahili heshima kwa kumsifu na kumshukuru, ambaye anamiliki neema na anastahili kuabudiwa.

 

al-MUHSI (Mjuzi wa idadi)

Yeye anayejua idadi ya kila kitu...

Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayezunguka kila kitu kwa ujuzi wake na anajua idadi ya kila kitu na huwahesabu wote.

 

al-MUBDI '(Mwanzilishi)

Yeye ambaye huumba viumbe vyote awali bila jambo au mfano ...

Mubdi inamaanisha uvumbuzi kimaana. Jina Muid pia linamaanisha uvumbuzi. Ikiwa kitu kilichofanana na uvumbuzi kilifanywa kabla, neno iada linatumiwa; ikiwa uvumbuzi ni kitu ambacho hakina kufanana au mfano, neno ibda linatumika.

 

al-MUID (Mwenye kurudisha)

Yeye ambaye anarudia kuumba viumbe vyake baada ya kuwaangamiza...

Wakati kila kitu kinapokamilisha uhai uliowekewa kwa ajili yake na kufa, hakuna mtu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu anabaki; Hata hivyo, katika Akhera, Mwenyezi Mungu huwafufua watu ambao walipotea ingawa walikuwapo; Anawaumba tena. Kisha, anawaita kuwahukumu.

 

al-MUHYI (Mtoaji uhai)

Yeye ambaye anatoa maisha, hutoa nguvu na afya ....

Mamilioni ya wanadamu hupewa uzima na kuzaliwa kila siku, kila saa na kila sekunde. Wanafanyika kupitia amri, uumbaji na ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hutoa uhai bila kuwepo awali, au anaweza kufufua wafu. Inaitwa ihya, yaani, kufufua. Ni rahisi sana kwa Mwenyezi Mungu, ambaye anaweza kuunda vitu bila kuwepo awali, kufufua wafu.

 

al-MUMIT (Mchukuaji wa uhai)

Yeye ambaye anaumba kifo cha kiumbe hai ...

Mwenyezi Mungu anaamua maisha fulani kwa kila kiumbe hai ambacho aliumba. Kifo ni haki kwa viumbe hai. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba uhai na kifo. .

Hata hivyo, kifo haimaanishi kupotea na kwenda kuelekea kutokuwepo; ni mabadiliko kutoka maisha ya muda mfupi hadi maisha ya kudumu na yasiyo na mwisho.

 

al-HAYY (Aliye hai milele)

Aliye hai anayejua kila kitu na nguvu zake ni za kutosha kwa kila kitu...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, hatakufa; Yeye daima yupo hai. Yeye ndiye anatoa uhai kwa viumbe hai. Lakini kwa ajili yake, hakutakuwa na maisha. Yeye ni huru kutokana na aina zote za muda mfupi, kupungua na makosa.

 

al-QAYYUM (Mwenye kuwepo kwa kujitegemea)

Yeye ambaye anahifadhi mbingu, dunia, na kila kitu ....

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ameumba kila kitu kusimama mpaka wakati wao uliowekwa. Kwa hiyo kila kitu kinasimama shukrani kwa Mwenyezi Mungu.

 

al-WAJID (Mwenye kupata)

Yeye asiyehitaji kitu; Yeye hupata chochote anachotaka kila anapotaka; Yeye ambaye hajawahi kunyimwa vitu ambavyo vinahitajika kwake ...

 

al-MAJID (Mwenye utukufu na heshima)

Yeye, ambaye heshima na utukufu wake ni mkubwa, na ambaye ukarimu na fadhila zake ni nyingi...

Ukarimu na neema za Mwenyezi Mungu kwa watumishi Wake ambao wanaomjua ni nyingi sana kuzieleza au kuzipima. Kwa mfano, Anawafanya kuwa na maadili ya juu na kufanya matendo mema na kisha anawasifu kwa sababu ya matendo hayo mema na sifa tofauti walizonazo. Anawasamehe makosa yao na hufuta matendo yao mabaya.

 

al-WAHID (Wa pekee)

Yeye ambaye ni mmoja ...

Kabisa bila mshirika au wa kufanana naye katika dhati yake, sifa, matendo, majina na amri...

 

as-SAMAD (Mkusudiwa kwa haja)

Yeye tu ndiye mwenye usuluhisho wa mahitaji na kuondoa taabu; anayekusudiwa kwa mahitaji na maombi; mmoja ambaye matakwa na maombi yote yanawasilishwa kwake...

Mwenyezi Mungu ni njia ya kipekee kwa kila mwombaji. Watu wote wanaohitajia duniani na mbinguni wanamgeukia Yeye, wamepeleka mioyo yao kwake, wamefungua mikono yao na kumwomba. Yeye ndiye peke yake ambaye anastahili hili.

 

al-QADIR (Mwenye nguvu)

Yeye anayeweza kufanya kile atakachotaka atakavyo...

 

al-MUQTADIR (Muumba wa nguvu zote)

Anayetoa kwa utashi wake nguvu hata ya aliye na nguvu zaidi baina ya viumbe vyake...

Mwenyezi Mungu ana nguvu kabisa na isiyo na kikomo juu ya kila kitu. Kwa kuwa ana nguvu juu ya kila kitu, Yeye huumba chochote anachotaka na Yeye huumba nguvu nyingi anazotaka ndani yake.

 

al-MUQADDIM (Mtangulizaji)

Yeye ambaye hutanguliza chochote anachotaka...

Mwenyezi Mungu aliumba viumbe vyote. Hata hivyo, alileta mbele tu wale aliowachagua. Aliwainua watu wengine juu ya watu wengine kwa digrii kwa dini au ulimwengu. Hata hivyo, uinuko huo na uteuzi ulifanyika kwa sababu watumwa walistahili kutokana na matendo yao.

 

al-MUAKHIR (Mcheleweshaji)

Yeye anayeweka nyuma au kuchelewesha chochote anachotaka ...

Mwenyezi Mungu hutanguliza au kuchelewesha chochote atakachotaka; Wakati mwingine hawezi kukamilisha majaribio ya watumwa Wake wanapotaka na kuwacheleweshea. Kuna sababu nyingi na hekima zake. Mtu anapaswa kutafuta na kujaribu kuelewa hekima hizo.

 

al-AWWAL (Wa kwanza)

Yeye anayekuja kabla ya kila mtu, Yeye asiye na mwanzo ...

Mwenyezi Mungu ni mbele ya viumbe vyote; hakuna utangulizi kabla ya kuwepo kwake. Hakuna mwanzo wa kitu chochote kabla Yake.

 

al-AKHIR (Wa mwisho)

Yeye ambaye hana mwisho ...

Kila kitu kinakuja mwisho na huenda kuelekea kuangamizwa; Yeye tu ndiye anayebaki. Hakuna mwisho wa kuwepo kwake. Hakuna mwanzo au mwisho kwa Yeye.

 

az-ZAHIR (Aliye dhahiri)

Yeye anayeonekana; Yeye ambaye anajulikana kwa ushahidi kamili ...

Uwepo wa Mwenyezi Mungu ni dhahiri zaidi kuliko kila kitu. Mtazamo wowote tunaouona, kila wimbo tunaosikia, kila kitu tunachoshikilia, kila kitu ambacho ulimi wetu unaonja, kila maana tunayojifunza, kwa kifupi, kila kitu ambacho tumejifunza hadi sasa ikiwa ndani yetu au nje kinashuhudia kuwepo kwake, umoja na sifa za ukamilifu.

 

BATIN (Aliye jificha)

Yeye aliyejificha, asiyeonekana; Yeye ambaye hawezi kueleweka kupitia viungo vya hisia ...

Uwepo wa Mwenyezi Mungu ni wazi na uliyo jificha. .

Ni dhahiri kwa sababu hata wale ambao hawana macho wameona ushahidi na ishara ambazo hutujulisha juu ya kuwepo kwake na hata viziwi wamesikia ushuhuda wa jumla wa mambo juu ya ukweli wa dhati hiyo ya juu.

Ni yenye kujificha kwa sababu hatuwezi kuelewa dhati yake. Hata hivyo, tunajua kuwepo kwake kwa uhakika.

 

al-WALI (Gavana)

Yeye anayepanga mambo ya viumbe.

Yeye anayeongoza ulimwengu huu mkubwa na matukio yake yote peke yake ...

Mwenyezi Mungu ndiye peke yake mkuu anayewatawala viumbe vyote. Utawala wa watawala wengine na wakuu ni kupitia ruhusa yake. Na utawala wao na utawala hauna kamili.

Utawala wa Allah na ukubwa wake hauna ukomo, halisi na wa kweli. Kila kitu ni chini ya amri na utashi wake. Hakuna kinachofanyika katika mali Yake bila ujuzi Wake.

 

al-MUTAALI (Mkuu)

Yeye ametukuka kwa kila namna, zaidi ya chochote akili inaweza kurejesha kwa viumbe vyake...

Kwa mfano, yafuatayo inasemwa juu ya mtu tajiri, "Huyu mtu anaweza kuwa maskini kesho" na mtu anaweza kuwa maskini ingawa alikuwa tajiri. Hata hivyo, haiwezekani kufikiri juu ya uwezekano kama huo kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ni huru kutokana na aina zote za kutokamilika, udhaifu, na makosa.

 

al-BARR (Chanzo cha wema wote)

Yeye anayewatendea watumishi wake kwa uvumilivu, na wema na wema wake bila ya shaka ni mkubwa sana...

Mwenyezi Mungu daima anataka wepesi na faraja kwa waja Wake; Hataki shida kwao, na hawapendi wale wanaosababisha shida. Anasamehe matendo mabaya yaliyofanywa na kuyafunika. Anatoa kwa uchache thawabu 10 kwa jema moja. Ikiwa mtumwa anatarajia kufanya tendo nzuri lakini hayatendi, anayaangalia kuwa yamefanyika na kutoa thawabu kwa ajili yake. Haadhibu matendo mabaya isipokuwa yamefanywa.

 

saa-TAWWAB (Mwenye kukubali toba)

Yeye anayekubali toba na kusamehe dhambi ...

 

al-MUNTAQIM (Mlipiza kisasi)

Yeye ambaye kwa haki huwapa wahalifu adhabu wanayostahili...

Mwenyezi Mungu ana kisasi. Yeye ndiye anaye waadhibu waasi, anashinda wauaji na kupunguza wahalifu na kuwadogesha.

 

al-AFUWW (Mwenye kusamehe)

Yeye ambaye anasamehe sana ...

Mwenyezi Mungu huangamiza dhambi; Anawazingatia kama hawajafanya.

Jina hilo ni sawa na jina la al-Ghafur. Hata hivyo, kuna tofauti kidogo. Ghufran inamaanisha kufunika dhambi. Afw ina maana ya kuyaangamiza. Kuondoa kitu ni bora kuliko kukifunika.

 

ar-RAUF (Mkarimu)

Yeye ambaye ni mwenye huruma sana ...

Neema, ukarimu na huruma za Mwenyezi Mungu kwa viumbe hasa wanadamu ni kubwa sana na ni nzuri zaidi ya maelezo au kipimo.

 

MALIKU'L-MULK (Mmiliki wa mali yote)

Mwenyezi Mungu ndiye mmiliki na mfalme wa mali yote. Anamiliki mali yake kama atakavyo. Hakuna mtu mwenye haki ya kupinga na kukataa usimamizi wake. Anatoa kwa yeyote anayetaka na Yeye huchukua kwa yeyote anayetaka. Hahitaji washirika au wasaidizi katika mali Yake.

 

DHU'L-JALALI wa'l-IKRAM (Bwana wa Utukufu na neema)

Yeye aliye na ukuu wote na ukarimu wa neema ...

Jalal ina maana ukuu na utukufu. Uzuri wote unaoonyesha ukuu ni wa Mwenyezi Mungu.

Mwenyezi Mungu pia ndiye mzuri wa wema na ukarimu. Neema nyingi na zisizo na ukomo ambazo zinaendelea kuwafikia viumbe ni neema na ruzuku ya Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ana haki yoyote ya kupata neema hizo hata kwa kiasi kidogo.

 

al-MUQSIT (Mwenye kuweka usawa)

Yeye anayefanya kila kitu kwa usawa sahihi na maelewano.

Yeye ambaye ana huruma kwa mtu aliyedhulumiwa na kumlinda kutokana na mwenye kudhulumu.

 

al-JAMI '(Mwenye kukusanya)

Yeye anayewaleta pamoja awatakao, atakapotaka, ambako anataka.

Yeye anayeleta na kushikilia pamoja mambo ambayo yanafanana au hayafanani na mambo yaliyo kinyume...

Mwenyezi Mungu ataleta tena pamoja atomu za miili yetu ambayo imeharibika na kuenea ndani ya maji, hewa na udongo; Yeye atakwenda kuijenga upya miili yetu.

Mwenyezi Mungu huleta pamoja vitu vyote vinavyofanana na viumbe ambavyo ni tofauti. Anawafanya wawe pamoja. Kwamba Mwenyezi Mungu anashikilia vitu tofauti kama joto na baridi, kavu na unyevu ni maonyesho ya jina la Mwenyezi Mungu al-Jami’.

 

al-GHANIYY (Tajiri)

Yeye ambaye ni tajiri mkubwa na mwenye kujitegemea kabisa.

Yeye asiyehitaji kitu chochote; Yeye asiyehitaji kuomba kwa mtu yeyote kwa njia yoyote kwakuwa Yeye ana kila kitu.

 

M-MUGHNI (Mwenye kutoa utajiri)

Yeye ambaye humfanya tajiri yeyote anayempenda ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, humfanya mtu yeyote anayempenda tajiri, humfanya awe mtu tajiri maisha yake yote. Anafanya mtu yeyote anayependa kuishi kama mtu maskini maisha yake yote.

Huwafanya baadhi ya watumishi wake maskini na baadhi ya watumwa wake matajiri.

"Siku ya Hukumu, umasikini na utajiri hazitahesabiwa; uvumilivu ulioonyeshwa dhidi ya umasikini na shukrani iliyoonyeshwa kwa utajiri itahesabiwa.

La muhimu si kuwa masikini sana au tajiri sana; ni kuonyesha uvumilivu sana au kumshukuru sana. "(Yahya bin Muadh)

 

al-MANI '(Mwenye kuzuia)

Yeye asiyeruhusu kitu kutokea ...

Tuna matakwa na kutamani mengi, baadhi yake ni mazuri na baadhi ni mabaya; huonekana moja baada ya jengine. Hayana mwisho kabla ya kufa... Tunaendelea kufanya kazi ili tupate matakwa hayo na tunayoyatamani. Kila matakwa hutegemea sababu fulani na sababu hizi hutegemea amri ya Allah, ambaye ni al-Mani 'na al-Mu'ti. Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, huwapa wale wanaotamani vitu kama Yeye anataka; basi, sababu ambazo mtu anataka hutokea mara moja. Hiyo ndiyo maana ya jina lake, al-Mu'ti. Kama Mwenyezi Mungu haruhusu matakwa fulani. Basi, sababu ambazo mtu anataka hazitatokea hata ajaribu kiasi gani. Hiyo ni udhihirisho wa jina lake al-Mani '.

Kuzuia maafa na mabaya ambayo yatawaathiri watumwa Wake na kuyarejesha ni maonyesho ya jina lake, al-Mani '.

 

ad-DARR (Mwenye kudhuru)

Yeye anayeumba vitu vinavyosababisha maumivu na majeraha...

 

NAFI '(Mwenye kuumba wema)

Yeye anayeunda vitu vinavyozalisha manufaa na faida ...

Na Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba vitu vyenye manufaa na vibaya, ambaye huumba mema na mabaya. Mtu anapata mambo mazuri na mambo mabaya kutokana na sababu nyingine lakini sababu hizo sio wamiliki na watengenezaji wa faida hizo na madhara lakini ni pazia.

 

NUR (Nuru)

Yeye anatoa mwanga kwa ulimwengu wote, ambaye huangaza nyuso, akili na mioyo ya watumishi Wake ...

Mwanga unaoangaza mambo yote hutoka kutoka katika nuru ya dhati ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Yeye ni nuru ya mbingu na ardhi.

Kila chembe ambayo jua huangaza ni ushahidi wa kuwepo kwa jua; Vivyo hivyo, mwanga unaoonekana katika kila chembe ya ulimwengu ni uthibitisho wa kuwepo kwa Muumba wa kule kuangaza.

 

al-HADI (Mwongozaji)

Yeye anayeumba mwongozo.

Yeye anayewawezesha wale wanaopenda miongoni mwa watumwa Wake kufuata njia nzuri na za faida za kufanikiwa na kufikia kile wanachotaka.

Yeye ambaye anafundisha kila kiumbe kile wanachohitaji na kile wanachohitaji kufanya ...

Mwongozo ni Allah kuonyesha njia za wema na furaha kwa watumishi Wake kufikia malengo yao kwa njia ya baraka yake na ukarimu na kuwafikisha kwenye njia hizo. Kuonyesha tu njia na sababu za njia ya wema huitwa irshad (mwongozo) na kuwafanya watembee kwa njia hiyo hadi kufikia malengo yao inaitwa tawfiq (mafanikio).

 

al-BADI '(Muumbaji wa kitu bila ya mfano)

Yeye ambaye hana mfano au kifani, na huleta katika kuwepo limwengu za ajabu ...

Yeye asiye na mfano katika dhati yake na sifa zake ...

Badi 'inamaanisha mubdi, yaani, anayeumba kitu ambacho hakina mfano au kifani.

 

al-BAQI (Mwenye kubaki milele)

Yeye ambaye kuwepo kwake hakuna mwisho...

Jina hilo linamaanisha "matengenezo ya kuwepo". Matengenezo ya kuwepo inamaanisha kutokuwa na mwanzo au mwisho. Allah, Mwenye nguvu, anaitwa Al-Qadim kwa sababu hana mwanzo na anaitwa al-Baqi kwa sababu hana mwisho. Majina ya al-Azali na al-Abadi yana maana sawa.

Uwepo wa Mwenyezi Mungu haujumuishwi katika dhana ya wakati katika matengenezo kwa sababu muda ni dhana inayoonyesha digrii za mtiririko kuelekea milele kuanzia wakati ulimwengu uliumbwa. Wakati kulikuwa hakuna ulimwengu, hapakuwa na wakati, ama, lakini Allah alikuwako. Ulimwengu utaisha; wakati utaisha; lakini Mwenyezi Mungu ni al-BAQI.

 

al-WARITH (Mrithi wa yote)

Yeye ambaye ni Mmiliki wa kweli wa utajiri wote wakati wamiliki wa kudumu wa utajiri watakapo toweka mikono mitupu ...

Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, ndiye mmiliki halisi na mrithi halisi wa mali yote. Umiliki wote na urithi wa watu ni wa muda na una muda. Mrithi halisi wa mali ni Mwenyezi Mungu, ambaye ni mmiliki wa mali yote. Siku ya Hukumu, viumbe wote wanaoishi watakufa na mali yote itasalia kwake.

 

ar-RASHID (Mwenye kuelekeza njia sahihi)

Yeye anayeendesha vitu vyote kulingana na mpango wake wa milele, kuwaleta kwa utaratibu na hekima kwenye hatima yao ya mwisho;

Yeye anayeweka kila kitu mahali pake; Yeye anayeweka kila kitu kwa utaratibu kwa njia kamilifu ...

Jina ar-Rashid lina maana mbili:

1. Yeye anayeonyesha njia sahihi na salama. Kwa maana hii, ina maana sawa na al-Hadi.

2. Hakuna yeyote kati ya kazi zake ni bure na haina maana. Yeye ambaye hakosei kamwe katika vipimo vyake; Hakuna yeyote kati ya shukrani zake haina maana.

 

as-SABUR (Mwenye subira)

Mwenyezi Mungu hafanyi haraka kufanya kitu kabla ya muda wake. Anaweka muda wa mambo ambayo atafanya na kuyaingiza katika matendo kwa kuzingatia sheria alizoweka wakati muda utakapofika. Hacheleweshi muda alioamuwa kufanya kitu kama mtu mvivu anavyofanya. Yeye hajaribu kufanya kitu kabla ya muda wake kama mtu wa haraka anavyofanya. Kwa kinyume chake, Yeye hufanya mambo wakati wake.

Maswali juu ya Uislamu

Author:
Maswali juu ya Uislamu
Subject Categories:
Read 5.620 times
In order to make a comment, please login or register
MASWALI YENYE KUFANANA